Level 936 Level 938
Level 937

14041 - 14055


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
transmission error
błąd transmisji
bps (bits per second)
bps (bitów na sekundę: prędkość transmisji bitów danych)
to be connected to the Internet
być podłączonym do internetu
transmission time
czas transmisji
attached file
dołączony plik
Internet service provider (ISP); hosting service
dostawca usług internetowych (provider)
Internet access
dostęp do internetu
electronic cash (e-cash)
elektroniczne pieniądze
Internet fax
faks internetowy
FAQ (Frequently Asked Questions)
najczęściej zadawane pytania
WWW application form
formularz zgłoszeniowy na stronie WWW
FTP (File Transfer Protocol)
FTP (protokół transferu plików)
to chat
gawędzić w internecie (chatować)
global net connection
globalna sieć połączeń
discussion/news group; chatgroup
grupa dyskusyjna