Level 13 Level 15
Level 14

Ngày 27-28


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
precise
(adj) chính xác
license
(n) giấy phép
commute
(v) đi làm/di chuyển
considerable
(adj) đáng kể
fare
(n) tiền vé tàu xe
contest
(n) cuộc thi
proceed
(v) tiến triển, tiếp tục, tiến lên
defective
(adj) bị lỗi
circumstance
(n) tình huống
shortly
(adv) Sớm, trong thời gian ngắn
consistently
(adv) một cách đều đặn, nhất quán
rapidly
(adv) một cách nhanh chóng
finalize
(v) hoàn tất, hoàn thành
fulfill
(v) đáp ứng, hoàn thành (đơn đặt hàng…)
undergo
(v) trải qua
timely
(adj) kịp thời, đúng lúc
disruption
(n) sự gián đoạn
utilize
(v) sử dụng, tận dụng
spacious
(adj) rộng rãi
shift
(n) ca làm việc