Level 2 Level 4
Level 3

Ngày 5-6


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
record
(n/v) số liệu, tài liệu lưu trữ/ghi lại, lưu lại
improve
(v) cải thiện
appreciate
(v) cảm kích
policy
(n) chính sách
process
(n/v) quy trình, quá trình/xử lý, giải quyết
proposal
(n) bảng đề xuất, sự đề xuất
propose
(v) đề xuất
subscription
(n) hợp đồng đặt báo
schedule
(n/v) Lịch trình/sắp xếp, lên lịch
conduct
(v) tiến hành, tổ chức
profit
(n) lợi nhuận
Effective
(adj) hiệu quả
Original
(adj) ban đầu, nguyên bản
Award
(n) giải thưởng
Describe
(v) mô tả
Concern
(n/v) sự lo lắng, mối quan tâm/lo lắng
Perform
(v) thực hiện, biểu diễn
Invest
(v) đầu tư. - đi với giới từ [in]
Previous
(adj/adv) trước, trước đó
Variety
(n) sự đa dạng