Level 6 Level 8
Level 7

Pinyin of 101 - 150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qiang2
chang2
zhu4
chi3
尺 (1)
hu4
deng3
ji4
qi4
gong1
fan1
ci4
yi4
feng2
jia2
shou3
ba1
lao3
xia4
ji2
hu4
guan4
qi2
niao3
mian3
wei4
wei4
you3
shou4
qian1
zhuo2
qiao2
yao2
dan1
ji3
yi4
ce4
lun2
lu4
yan3
liao4
jing1
lv3
lu2
jiang1
lu3
zong4
從 (1)
cong1
從 (2)
se4
sui4
zhi2