Level 2
Level 1

Lesson 1: WELCOME TO ARMENIA


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Բարի գալուստ Հայաստան:
Welcome to Armenia.
Բարև ձեզ, ես Արթուրն եմ:
Hello, I am Artur.
Բարև ձեզ, իմ անունը Լուսինե է:
Hello, my name is Lusineh.
Ես հայ եմ:
I am Armenian.
Ես ապրում եմ Հայաստանում:
I live in Armenia.
Ես խոսում եմ հայերեն:
I speak Armenian.
Իսկ ես Անդրեան եմ:
And I am Andrea.
Ես ամերիկացի եմ:
I am American.
Հիմա ես ապրում եմ Հայաստանում:
Now I live in Armenia.
Ես խոսում եմ անգլերեն և մի քիչ հայերեն:
I speak English and a little Armenian.
Ես կամավոր եմ:
I am a volunteer.
Ես սիրում եմ Հայաստանը:
I love Armenia.