Level 9 Level 11
Level 10

Lesson 9: SOME OTHER USEFUL EXPRESSIONS AND PHRASE


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Չգիտեմ հայերեն:
I don't know Armenian.
Չեմ հասկանում:
I don't understand.
Լավ չեմ խոսում հայերեն:
I don't speak Armenian well.
Խնդրում եմ դանդաղ խոսեք:
Please speak slowly.
Նորից ասեք:
Say it again.
Կարող եմ:
I can.
Չեմ կարող:
I can't.
Սիրում եմ:
I love (smt.- like)
Չեմ սիրում:
I don't like.
Չեմ սիրում միս:
I don't like meat.
Յուղոտ չեմ սիրում:
I don't like greasy food.
Հոգնած եմ:
I am tired.
Գլուխս ցավում է:
I have a headache
Հիվանդ եմ:
I am sick.
Ստամոքսս ցավում է:
I have a stomach-ache.
Ուզում եմ հանգստանալ:
I want to rest.
Ուզում եմ քնել:
I want to sleep.
Ուզում եմ լողանալ:
I want to take a bath.
Չեմ ուզում :
I don't want.
Չեմ ուզում խմել:
I don't want to drink.
Չեմ ուզում ուտել:
I don't want to eat.
Շոգ է:
It's hot.
Ցուրտ է:
It's cold.
Ճաշը տաք Է:
The dinner is hot.
Թեյը սառն է:
The tea is cold.
Համով է:
It is delicious.
Շատ համով է:
It is very delicious.