Level 13 Level 15
Level 14

Lesson 12: SMALL TALK


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Բարև ձեզ, ես Անդրեա Քեյփլն եմ:
Hello, I am Andrea Caple.
Շատ հաճելի է, իսկ իմ անունը Արթուր է:
Nice to meet you and my name is Artur.
Ուրախ եմ: Դուք հա՞յ եք:
Happy to meet you. Are you Armenian?
Այո, իսկ դու՞ք:
Yes, and you?
Ես ամերիկացի եմ:
I am American.
Բարև Լուսինե, ո՞նց ես:
Hello Lussine, how are you?
Լավ եմ, ջնորհակալություն: Իսկ դու՞ք
Fine, thanks. And you?
Ոչինչ, կամաց-կամաց:
OK, So-so.
Ի՞նչ է ձեր անունը:
What is your name?
Գայանե:
Gayaneh.
Դուք ապրում եք Գյումրիու՞մ:
Do you live in Gyumri?
Ոչ, Երևանում:
No, in Yerevan.
Աշխատու՞մ եք:
Do you work?
Այո, ուսուցիչ եմ:
Yes, I am a teacher.