Level 8 Level 10
Level 9

Lesson 8: SOME BASIC QUESTIONS AND ANSWERS


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Սա ի՞նչ է:
What's this?
Սա պանիր է:
This is cheese.
Սա մուրաբա է:
This is jam (with whole fruits)
Սա ջուր է:
This is water.
Ուզու՞մ եք (ես):
Do you want? (formal, informal).
Այո:
Yes.
Ոչ, շնորհակալություն:
No, thank you.
Ուտել ուզու՞մ եք:
Would you like to eat?
Հա, սոված եմ:
Yes, I am hungry.
Չե, կուշտ եմ, շնորհակալություն:
No, I am full, thank you.
Որտե՞ղ է:
Where is?
Որտե՞ղ է հյուրանոցը:
Where is the hotel?
Որտե՞ղ է դպրոցը:
Where is the school?
Որտե՞ղ է իմ սենյակը:
Where is my room?
Որտե՞ղ է ___ փողոցը:
Where is ___ street?
Որտե՞ղ է զուգարանը:
Where is the bathroom?
Այստեղ:
Here.
Ի՞նչ արժե (արժի):
How much is it? (What does it cost?)
Հացն ի՞նչ արժե:
How much is the bread?
Երկու հարյուր դրամ:
200 drams.
Ի՞նչ արժի պաղպաղակը:
How much is the ice-cream?
հարյուրքսան դրամ
120 drams.
ի՞նչ արժե գարեջուրը:
How much is the beer?
երկուհարյուր:
200.
ի՞նչ արժե տոմսը:
How much is the ticket (fare).
հիսուն դրամ:
50 drams
Ու՞ր է գնում ավտոբուսը:
Where is the bus going?
Վանաձոր:
Vanadzor.
Այս ավտոբուսը գնու՞մ է Գյումրի:
Is this bus going to Gyumri?
Այո:
Yes.
Կարելի՞ է:
May I?
Կարելի՞ է զանգել:
May I call?
Իհարկե:
Sure.
Մի բաժակ թեյ կարելի՞ է:
Can I have a cup of tea?
Ահա, խնդրեմ:
Here you are.
Մի բաժակ սուրճ կարելի՞ է:
Can I have a cup of coffee?
ոչ
no
Այնտեղ:
There.
Որտե՞ղ է խոհանոցը:
Where is the kitchen?