Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yer, mekan
mahall
anılan (bilinen) yer
mahall-i mahud
değiştirme, değişiklik
tebdil
derici
debbağ
hiçbir şekilde
bir veçhile
dua
tazarru
yalvarma
niyaz
sağlam
sebat
dayanıklı olma
metanet
ağırlık
sıklet
dalkavukluk
müdahene
gezip dolaşmak
geşt'ü güzar
komutan
serdar
ahbaplık
ünsiyet
dost meclisi
bezm-i ünsiyet
bilge
hakim
yanlış davranış
seyyie
karşılıksız hizmet etme
mülazemet
hatırlamak
der-hatır etmek
göz ardı etme, vazgeçme
kat'-ı nazar
kişisel hüriyet
hürriyet-i şahsiye
bütün
kaffe
işler, ameller
ef'al
bütün hareket ve davranışlar
kaffe-i ef'al ve harekat
tek başına
müstakilen
kendine ait kutsal hürriyet
hürriyet-i mukaddese-i şahsiye
bir işi istediği gibi yaparak, yöneterek
mutasarrıfan
av
şikâr
gayret, çaba
himmet
yüksek gayret
uluvv-i himmet
faydalı
nâfi'
acele ettirmek
istical eylemek
acı çekmek
muazzep olmak
bezmek
bizar olmak
zorluklar
müşkülat
kaynaklanmak
neş'et eylemek
doğada bulunan
tabiî