Level 3 Level 5
Level 4

Prepositions in phrases


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
taste in
upodobanie/gust
be interested in
być zainteresowany
key to happiness
klucz do szczęścia
happy with
zadowolony z (h...)
content with
zadowolony z (c...)
complaining about sth
narzekać na coś (c...)
moaning about sth
narzekać na coś (m...)
be passionate about sth
pasjonowac się czymś
to lose one's mind
zwariować
disapprove of sth
potępiać coś/nie zgadzać się z czymś
regard sth as
uważać coś za
be pround of
być dumny z (be pro...)
take pride in
być dumny z (take p...)
to make up one's mind
podjąć decyzję/zdecydować się
screaming at sb
krzyczeć na kogoś (s...)
yelling at sb
krzyczeć na kogoś (y...)
be indifferent to sth
być obojętny na coś
focus on sth
skupić się na czymś
be convinced of sth
być przekonany do czegoś
insist on sth
nalegać na coś
take an interest in
interesować się (t...)
dressed in
ubrany w
dressed up
przebrany
connect with sth/sb
połączyć/związać się z czymś/kimś
believe in
wierzyć w
contributes to sth
przyczynić się do czegoś
be fond of sb
lubić kogoś
confide in sb
zwierzać się komuś
have a lot in common
mieć wiele wspólnego
relate to sb
znaleźć z kimś wspólny język
love at first sight
miłość od pierwszego wejrzenia
take sb for granted
nie doceniać kogoś
feel sick to death of sb/sth
mieć kogoś/czegoś serdecznie dosyć
know sb by sight
znać kogoś z widzenia
take care of sb
znajmować się kimś/troszczyć się o kogoś
stay in touch with sb
utrzymywać z kimś kontakt
deal with sb
radzić sobie z kimś
easy get on with
sympatyczny/taki, z którym można się dogadać
advice on/against
rada w zakresie/przed
answer to
odpowiedź do
attitude to/towards
postawa do/w kierunku
campaign against/for
kampania przeciw
cause of
przyczyna
comparison beetween X and Y
porównianie pomiędzy X i Y
confidence in (sb)
zaufanie w
cure for
lekarstwo na/wyleczenie
damage to
uszkodzenie