Level 8 Level 10
Level 9

第九课 Lekcja 9


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
多少?
duōshao
qián
yuán
jiǎo
fēn
kuài
máo
bǎi
qiān
wàn
亿
请进
qǐng jìn
对不起
duìbuqǐ
没关系
méiguānxi
不客气
bùkèqi
请问
qǐngwèn
yào
mǎi
衣服
yīfu
就是
jiùshì
gěi
看一下
kàn yīxià
漂亮
piàoliang
可以
kěyǐ
便宜
piányi
一点
yīdiǎn
赚钱
zhuànqián
报纸
bàozhǐ