Level 31 Level 33
Level 32

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
today
danas
prepositions
predlozi
Today, we'll be talking about prepositions.
Danas, mi ćemo pričati u vezi predloga.
usually
obično
relation
odnos
other
ostali, drugi
Usually in relation to other things.
Obično u odnosu na druge stvari.
We have a dog and a bag.
Mi imamo psa i torbu(ranac).
dog
pas
bag
torba, ranac
case
slučaj
In this case we can say:
U ovom slučaju mi možemo kazati:
next to
pored
The dog is next to the bag.
Pas je pored torbe.
Or the bag is next to the dog.
Ili torba je pored psa.
We also use the words.
Mi takođe koristimo odredjene reči.
beside
pokraj, pored
to the side of
sa strane
For example.
Na primer.
For example, the dog is beside the bag.
Na primer, pas je pokraj torbe.
The dog is to the side of the bag.
Pas je sa strane od torbe.
But is very common for people to say next to.
Ali to je vrlo uobičajeno za ljude da kažu pored.
So we'll practice that.
Dakle mi ćemo vežbati to.
Where is the dog?
Gde je pas?
Where is the bag?
Gde je torba?
That's right.
To je ispravno.
Let's get some more things.
Hajde da uzmemo neke još stvari.
box
kutija
Here we have a box.
Ovde mi imamo jednu kutiju.
The dog is next to the box.
Pas je pored kutije.
The box is next to the dog.
Kutija je pored psa.
Please put the box next to the dog.
Molim stavite kutiju pored psa.