14 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yán sè
color 颜色
bái sè
white 白色
hēi sè
black 黑色
huáng sè
yellow 黄色
hóng sè
red 红色
chéng sè
orange 橙色
lǜ sè
green 绿色
lán sè
blue 蓝色
zǐ sè
purple 紫色
fěn hóng sè
pink 粉红色
kā fēi sè
brown 咖啡色
huī sè
grey 灰色
yín sè
silver 銀色
jīn sè
gold 金色