Level 4 Level 6
Level 5

Chapter 7


114 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolvent M
graduate
a iné
and others
atď. (a tak ďalej
and so on
budova F
building
cudzí jazyk M
foreign language
cvičenie N
exercise
dekanát M
dean's office
dlho (Adv)
long
docent M
Senior lecturer
dostať
to get
dvakrát za týždeň
twice a week
fakultná nemocnica F
teaching hospital
chodiť
to walk, to attend
index M
credit book
jedna z nich
one of them
kancelária F
office
každý
every, each
končiť (sa)
to finish, to end
konzultácia F
consultation
koreň M
root
kráľovský lekár M
royal doctor
laboratórne cvičenie N
lab seminar
lekárska fakulta F
medical faculty
len raz
only once
letný
pertaining to summer
na jednom mieste
at one place
na (jej) čele
on (its) top
na konci
at the end
na prízemí
on the ground floor
na prvom poschodí
on the first floor
nachádzať sa
to be located, to be found
najstarší
the oldest
neurobiť skúšku
to fail an exam
niekedy
sometimes
odborná výučba F
specialized course
odborná klinika F
specialized clinic
odborný asistent M
Lecturer
ošetrovateľstvo N
nursing
pitva F
autopsy, dissection
pochádzať
to come from
potom
then, later
prax F
practical training
prázdniny pl.
vacation
prenáška F
lecture
promócia F
graduation ceremony
raz za týždeň
once a week
skúškové obdobie N
exam period
slávnostný
festive, ceremonial
štátnica F
final state exam
študijné oddelenie N
study department
štúdium N
study, course
teoretický
theoretical
trvať
to last
ukončenie N
termination, ending
ústav M
institute
vykonať
to perform, to carry out
vyučovať
to teach
významný
important
začínať (sa)
to start
zahraničný
foreign
zápočet
credit
zimný
pertaining to winter
prvýkrát na študijnom oddelení
for the first time in the study department
potvrdenie o návšteve školy
confirmation of school attendance
žiadosť na preukaz ISIC
application for ISIC card
v ktorom ročníku ste?
in which academic year are you?
som prvák (prváčka) / druhák (druháčka)
I am a student of the first / second year
vyplňte to a podpíšte
fill it in and sign
koľko je hodin?
what time is it?
smieť
may (modal verb)
opýtať sa
to ask a question
pomôcť
to help
spievať
to sing
tancovať
to dance
brať penicilín
to tak penicillin
čo to znamená?
what does it mean?
dávajú dobrú hru
There's a good play on the program
držať diétu
to be on a diet
hoúčka F
fever
hra F
play, game
kašeľ M
cough
ležať v posteli
to lie in bed
nemocnica F
hospital
odchádzať
to leave
povedať
to tell, to say
skúsiť
to try
zabudni na H..
Forget about H..
železničná stanica F
railway station
cestovný lístok M
travel ticket
ešte raz
once more
jablko
apple
hlasnejšie (adv)
more loudly
hodinky pl.
watch
pohľadnica F
postcard
pýtať sa
to ask a question
reagovať
to react, to reply
rozumieť
to understand
ticho (adv)
silently
známka F
stamp
zopakovať
to repeat
bloček
receipt
ešte niečo?
anything else?
internát M
hostel
na vrátnici
at the reception
nájomné N
rent (fee)
potrebovať
to need
práčovňa F
laundry room
prihlásiť sa
to sign in, to check in
riešenie N
solution
samozrejme
of course
ubytovanie N
accommodation
vrátnička F
receptionist (f.)
vždy
always
zaplatiť
to pay