Level 5 Level 7
Level 6

Chapter 8


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cvičenie N
exercise
článok M
article
dokončiť
to finish, to complete
domáca úloha
homework
chvíľa F
while, moment
nahlas
aloud, loudly
na strane
on page...
otvoriť
to open
potichu
in silence, silently
prázdniny pl.
vacation
prestávka F
break
sedieť
to sit, to be sitting
skontrolovať
to check
slovo N
word
málo som spala
I slept litte
učila som sa chémiu
I was learning chemistry
filip zaspal
filip overslept
príde o chvíľu
he will come in a while
ísť von
to go out
koláč M
cake
nechať
to let, to leave
neskoro (Adv)
late
pýtať sa
to ask
pozrieť (si)
to have a look
prebudiť (sa)
to wake up
sprcha F
shower
toľko (adv)
so much
vstať
to get up
vziať si
to take
zaplatiť
to pay a bill
zobrať si
to take
zobudiť sa
to wake up
dávať pozor
to pay attention
dosť času
enough time
krieda F
chalk
my všetci
we all, all of us
na ulici
in the street
ponáhľať sa
to hurry up
preložiť
to translate
priniesť
to bring
rozprávať (sa)
to talk
svetlo N
light
bolesť F
pain
brucho N
abdomen
bunka
cell
hruď F
chest
tráva F
grass
trh M
market
trup M
trunk
zakázaný
prohibited
žalúdok M
stomach
diskutovať
to discuss
krk M
neck
liek
medicine, drug
ľudské telo N
human body
vedec M
scientist
vynikajúci
outstanding, excellent
bol(a) / boli
was / were
nebol(a) / neboli
was not / were not
lyžica F
spoon
sanitka
ambulance
vidlička F
fork
všeličo
various things, all sorts of things
novinový stánok M
newspaper stand
o kom? / o čom?
about whom/about what?
rakovina F
cancer
telefónna búdka F
phone booth