Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


156 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
e Familie
rodina
groß
veľký
vorstellen
predstaviť
r Vater
otec
s Jahr
rok
alt
starý
arbeiten
pracovať
arbeiten als
pracovať ako
e Arbeit
práca
interessant
zaujímavý, -o
oft
často
spät
neskoro
s Haus
dom
zu Hause
doma
nach Hause
domov
wandern
chodiť na pešie výlety
gern
rád
basteln
majstrovať
viel
veľa, mnoho
e Mutter
matka
e Verkäuferin
predavačka
schwer
ťažký, ťažko
dann
potom
tun n
robiť, konať, činiť
fleißig
usilovný, -e
immer
vždy; stále
schaffen
stihnúť, dokázať
alles
všetko
alle
všetci, všetky
nähen
šiť
stricken
pliesť
die Geschwister
súrodenci
r Bruder
brat
e Schwester
sestra
verheiratet
ženatý, vydatá
jetzt
teraz
bekommen n
dostať
bald
skoro
s Kind
dieťa
werden n
stať sa (čím)
e Tante
teta
r Onkel
strýc, ujo
erst
iba, len, najprv
besuchen
navštíviť, navštevovať
e Fachschule
stredná odborná škola
ledig
slobodný (neženatý, nevydatá)
r Sport
šport
Sport treiben
športovať
spielen
hrať sa
ganz
celkom; celý
nett
milý
ein bisschen
trochu
zu
príliš; k, ku
dick
tučný, hrubý
manchmal
niekedy, občas
finden n
nájsť;uznávať, pokladať (za koho, čo)
langweilig
nudný
lernen
učiť sa
zwar
síce
leicht
ľahký, ľahko
faul
lenivý
also
teda, tak
r Augenblick
okamih
klein
malý
schlank
štíhly
heiraten
ženiť sa, vydávať sa, brať si
nämlich
totiž
e Zeit
čas, doba
glauben
domnievať sa; veriť
jung
mladý
meinen
myslieť, mieniť
r Sohn
syn
r Großvater
starý otec
r Opa
dedko
r Schwager
švagor
r Neffe
synovec
r Cousin
bratranec
r Schwiegervater
svokor
die Eltern
rodičia
e Tochter
dcéra
e Großmutter
stará mama
e Oma
babička
e Schwägerin
švagriná
e Nichte
neter
e Cousine
sesternica
e Schwiegermutter
svokra
die Schwiegereltern
svokrovci
Darf ich sie vorstellen?
Môžem (smiem) ju predstaviť?
Er ist 50 (Jahre alt).
(On) Má 50 (rokov).
Wie alt ist er?
Koľko má rokov?
Ich habe viel zu tun.
Mám veľa práce.
Sie bekommt ein Kind.
Čaká (bude mať) dieťa.
Ich werde Tante.
Budem (stanem sa) tetou.
Er hat eine Freundin.
Chodí s dievčaťom. Má dievča.
Er findet es langweilig.
Zdá sa mu to nudné.
Einen Augenblick!
Okamih!
schwanger
tehotná
r Familienstand
rodinný stav
geschieden
rozvedený
verwitwet
ovdovený, -á
treiben n
hnať
lieb
milý, ľúbezný, -á
e Langeweile
nuda, dlhá chvíľa
faulenzen
leňošiť
denken (an) n
myslieť (na)
Null
nula
eins
1
zwei
2
drei
3
vier
4
fünf
5
sechs
6
sieben
7
acht
8
neun
9
zehn
10
elf
11
zwölf
12
dreizehn
13
vierzehn
14
fünfzehn
15
sechzehn
16
siebzehn
17
achtzehn
18
neunzehn
19
zwanzig
20
einundzwanzig
21
zweiundzwanzig
22
dreißig
30
vierzig
40
fünfzig
50
sechzig
60
siebzig
70
achtzig
80
neunzig
90
hundert
100
hunderteins
101
zweihundert
200
tausend
1000
tausendeins
1001
zweitausend
2000
Moment mal!
Okamih
s Enkelkind
vnúča
e Enkelin
vnučka
r Enkel
vnuk
r Pale
krstný (rodič)
taufen
krstiť
tauchen
potápať sa
aktiv
aktívny
r Basketball
basketbal
r Fußball
futbal
s Hobby
koníček
e Philosophie
filozofia
r Techniker
technik
s Tennis
tenis
r Volleyball
volejbal