Level 3 Level 5
Level 4

Level 4


106 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
e Stunde, -, n
hodina (trvanie)
r Unterricht, (e)s, e
vyučovanie
morgens
každé ráno
halb
pol, polovičný, napoly
beginnen n
začať, začínať
anfangen
začať
fangen
chytiť
e Vorlesung, -, en (in)
prednáška (z)
e Uhr, -, en
hodina; hodin(k)y
bis
do (časovo)
e Übung, -, en (in)
cvičenie (z)
zweimal
dvakrát
mal
krát
wöchentlich
týždenne
montags
v pondelok (zvyčajne)
mittwochs
v stredu (zvyčajne)
enden
(s)končiť
vor
pred (miestne aj časovo)
müde
unavený
kaputt
zlomený, pokazený
r Lehrer, s, -
učiteľ
lustig
veselý, -o
r Witz, es, e
vtip
streng
prísny, e
aufpassen
dávať pozor
e Aufgabe, -, n
úloha
schreiben n
písať, napísať
wiederholen
(z)opakovať
denn
lebo
wenig
málo
vergessen (4.p.) n
zabudnúť (na)
so
tak
also
teda, tak
vorbereitet (auf 4.p./ für)
pripravený (na)
für (4.p.)
pre, za
korrigieren
opravovať (chyby)
reparieren
opraviť
s Buch, (e)s, ü-er
kniha
s Lehrbuch, (e)s, ü-er
učebnica
lesen n
(pre)čítať
übersetzen
preložiť, prekladať
üben
(pre)cvičiť
mancher
niektorý
manche
niektorá
manches
niektoré
schwierig
ťažký, obtiažny
verstehen (4.p.) n
rozumieť (komu, čomu), chápať
bestimmt
určitý, -e
dumm
hlúpy, -o
erklären
vysvetliť
einmal
raz, jedenkrát
s Beispiel, (e)s, e
príklad
r Kassettenrecorder, s, -
kazetový magnetofón
ohne (4.p.)
bez
leider
žiaľbohu, žiaľ
r Fehler, s, -
chyba
ein wenig
trochu
stellen
postaviť, klásť (na niečo)
erzählen
rozprávať
r Inhalt, (e)s, e
obsah
lösen
(vy)riešiť
s Rätsel, s, -
hádanka
singen n
(za)spievať
s Lied, (e)s, er
pieseň
r Spaß, es, ä-e
žart, zábava
e Deutschstunde, -, n
hodina nemčiny
e Frage, -, n
otázka
e Grammatik, -, en
gramatika
e Hausaufgabe, -, n
domáca úloha
e Kassette, -, n
kazeta
e Mathematik, -, 0
matematika
e Minute, -, n
minúta
e Pause, -, n
pauza
r Projektor, s, en
projektor
r Text, es, e
text
e Unterrichtsstunde, -, n
vyučovacia hodina
r Wochentag
deň v týždni
und zwar
a to, a síce
Da sind wir schon müde.
To sme už unavení.
Er macht oft Witze.
Často žartuje.
Es klappt nicht immer.
Vždy to nevyjde/ sa to nepodarí.
Er stellt uns Fragen.
Dáva nám otázky.
Sagen Sie es Deutsch!
Povedzte to nemecky!
Das Lernen macht uns Spaß.
Učenie nás baví.
Wir wollen doch gut Deutsch sprechen.
Chceme predsa hovoriť dobre nemecky.
geben
dať, dávať
Frage stellen
dať/položiť otázku
klar
jasný
leiden n
trpieť
s Kreutzrätsel, s, -
krížovka
s Pausenbrot
desiata
e Armbanduhr
náramkové hodinky
e Wanduhr
nástenné hodiny
Wi spät ist es?
Koľko je hodín?
e Weihnacht
Vianoce
um
o (časovo)
gegen
okolo (časovo)
gestern
včera
vorgestern
predvčerom
übermorgen
pozajtra
stehen n
stáť
legen
položiť
verlobt
zasnúbený, á, í
verliebt
zaľúbený, á, í
verkaufen
predávať
s Eis
zmrzlina