Level 1 Level 3
Level 2

Üheksas õppetükk


274 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ärev
agitated, anxious
äreva mehe rumalus
the agitated, anxious man's stupidity
kolm ärevat meest
three agitated, anxious men
palju ärevaid mehi
many agitated, anxious men
arhitekt
architect
arhitekti kava
the architect's plan
neli arhitekti
four architects
palju arhitekte
many architects
arutama
to discuss
arutada
to discuss
arutab
he/she discusses
arutelu
debate
arutelu algus
the debate's start
kuus arutelu
six debates
palju arutelusid
many debates
delegaat
delegate
delegaadi palk
the delegate's salary
seitse delegaati
seven delegates
palju delegaate
many delegates
ebakorrektne
incorrect
ebakorrektse sõnumi tagajärg
the incorrect (short) message's consequence
kaheksa ebakorrektset sõnumit
eight incorrect (short) messages
palju ebakorrektseid sõnumeid
many incorrect (short) messages
eelarve
budget
eelarve ületus
the budget's excess
üheksa eelarvet
nine budgets
palju eelarveid
many budgets
eelnõu
bill, draft law
eelnõu põhjus
the bill, draft law's reason
kümme eelnõu
ten bill, draft laws
palju eelnõusid
many bill, draft laws
eesel
donkey
eesli jonn
the donkey's grit
üksteist eeslit
eleven donkeys
palju eesleid
many donkeys
elevus
excitement
elevuse hind
excitement's price
kaksteist elevust
twelve excitements
palju elevusi
many excitements
enamus
majority
enamuse rumalus
the majority's stupidity
kolmteist enamust
thirteen majorities
palju enamusi
many majorities
erakorraline
extraordinary
erakorralise olukorra põhjus
the extraordinary situation's cause
kaks erakorralist olukorda
two extraordinary situations
palju erakorralisi olukordi
many extraordinary situations
erapooletu
impartial, neutral
erapooletu komisjoni otsus
the impartial, neutral commission's verdict
kolm erapooletut komisjonit
three impartial, neutral commissions
palju erapooletuid komisjone
many impartial, neutral commissions
esindama
to represent
esindada
to represent
esindab
he/she represents
ettepanek
proposal
ettepaneku eelis
the proposal's advantage
viis ettepanekut
five proposals
palju ettepanekuid
many proposals
hääleõiguslik
with voting rights
hääleõigusliku kodaniku arv
the number of citizens with voting right
kuus hääleõiguslikku kodanikku
six citizens with voting right
palju hääleõiguslikke kodanikke
many citizens with voting right
heiskama
to hoist
heisata
to hoist
heiskab
he/she hoists
helge
bright
helge valgusti allikas
the bright light's source
kaheksa helget lampi
eight bright lamps
palju helgeid lampe
many bright lamps
hümn
anthem
hümni helilooja
the anthem's composer
üheksa hümni
nine anthems
palju hümne
many anthems
igavene
eternal
igavese rahu unistus
the eternal peace's dream
kümme igavest rahu
ten eternal peaces
palju igavesi rahusid
many eternal peaces
ilves
lynx
ilvese peidupaik
the lynx's hiding place
üksteist ilvest
eleven lynxes
palju ilveseid
many lynxes
istung
session
istungi lõpp
the session's end
kaksteist istungit
twelve sessions
palju istungeid
many sessions
jahtima
to hunt, pursue
jahtida
to hunt, pursue
jahib
he/she hunt, pursues
kõlama
to sound
kõlada
to sound
kõlab
he/she sounds
koosseis
membership
koosseisu tasu
the membership's fee
kolm koosseisu
three memberships
palju koosseise
many memberships
kraav
trench
kraavi sügavus
the trench's depth
neli kraavi
four trenchs
palju kraave
many trenchs
kujutama
to depict
kujutada
to depict
kujutab
he/she depicts
kuulutama
to announce
kuulutada
to announce
kuulutab
he/she announces
kvoorum
quorum
kvoorumi tulemus
the quorum's result
seitse kvoorumit
seven quorums
laip
corpse
laiba mädanemine
the corpse's decomposition
kaheksa laipa
eight corpses
palju laipu
many corpses
lehvima
to flutter (flag)
lehvida
to flutter (flag)
lehvib
he/she flutters (flag)
liider
leader
liidri kõne
the leader's speech
kümme liidrit
ten leaders
palju liidreid
many leaders
linnus
stronghold
linnuse juht
the stronghold's chief
üksteist linnust
eleven strongholds
palju linnuseid
many strongholds
lipp
flag
lipu värvid
the flag's colors
kaksteist lippu
twelve flags
palju lippe
many flags
lubadus
promise
lubaduse väärtus
the promise's value
kolmteist lubadust
thirteen promises
palju lubadusi
many promises
mainima
to mention
mainida
to mention
mainib
he/she mentions
merepind
sea level
merepinna tõus
the sea level's rise
kolm merepinda
three sea levels
mõte
idea
mõtte tagajärg
the idea's consequence
neli mõtet
four ideas
palju mõtteid
many ideas
muistne
ancient
muistse lossi kummitus
the ancient castle's ghost
viis muistset lossi
five ancient castles
palju muistseid losse
many ancient castles
muudatus
change, amendment
muudatuse tagajärg
the change, amendment's consequence
kuus muudatust
six changes, amendments
palju muudatusi
many changes, amendments
müür
(city) wall
müüri värav
the (city) wall's gate
seitse müüri
seven (city) walls
palju müüre
many (city) walls
olukord
situation
olukorra kriitilisus
the situation's criticality
kaheksa olukorda
eight situations
palju olukordi
many situations
öökull
owl
öökulli pesa
the owl's nest
üheksa öökulli
nine owls
palju öökulle
many owls
otsus
decision
otsuse oht
the decision's danger/risk
kümme otsust
ten decisions
palju otsuseid
many decisions
päevakord
agenda
päevakorra eesmärk
the agenda's objective
üksteist päevakorda
eleven agendas
palju päevakordi
many agendas
püstitama
to erect
püstitada
to erect
püstitab
he/she erects
rahuldama
to satisfy
rahuldada
to satisfy
rahuldab
he/she satisfies
rahvasaadik
member of parliament
rahvasaadiku vastutus
the member of parliament's responsibility
kaks rahvasaadikut
two member of parliaments
palju rahvasaadikuid
many member of parliaments
rahvuslik
national
rahvusliku huviala kaitse
the national's interest sphere's conservation
kolm rahvuslikku huviala
three national interest spheres
palju rahvuslikke huvialasid
many national interest spheres
rajama
to construct, establish
rajada
to construct, establish
rajab
he/she constructs, establishs
rakendama
to apply, take measures
rakendada
to apply, take measures
rakendab
he/she applies, takes measures
rüütel
knight
rüütli hobu
the knight's horse
kuus rüütlit
six knights
palju rüütleid
many knights
säilima
to preserve, remain
säilida
to preserve, remain
säilib
he/she preserve, remains
seadus
law
seaduse raamistik
law's framework
kaheksa seadust
eight laws
palju seadusi
many laws
siga
pig
sea arukus
the pig's intelligence
üheksa siga
nine pigs
palju sigu
many pigs
silmakirjalik
hypocritical
silmakirjaliku naise kabinet
the hypocritical woman's (luxurious) office
kümme silmakirjalikku naist
ten hypocritical women
palju silmakirjalikke naisi
many hypocritical women
soliidne
respectable
soliidse panga kokkuvarisemine
respectable bank's collapse
üksteist soliidset panka
eleven respectable banks
palju soliidseid panku
many respectable banks
tagama
to ensure, guarantee
tagada
to ensure, guarantee
tagab
he/she ensures, guarantees
tähendus
meaning, significance
tähenduse allikas
the meaning's, significance's source
kolmteist tähendust
thirteen meanings, significances
palju tähendusi
many meanings, significances
tasakaal
balance
tasakaalu tasakaalutus
the balance's nonequilibrium
kaks tasakaalu
two balances
palju tasakaale
many balances
tegelikkus
reality
tegelikkuse pettus
reality's deceit
kolm tegelikkust
three realities
palju tegelikkusi
many realities
terav
sharp, acute
terava noa tootja
the sharp, acute knife's producer
neli teravat nuga
four sharp, acute knives
palju teravaid nuge
many sharp, acute knives
tõde
truth
tõe jõud
the truth's force
viis tõde
five truths
palju tõdesid
many truths
tõhustama
to make efficient, intensify
tõhustada
to make efficient, intensify
tõhustab
he/she makes efficient, intensifies
turvalisus
safety
turvalisuse hind
the safety's price
seitse turvalisust
seven safeties
palju turvalisusi
many safeties
vald
parish
valla piir
the parish's border
kaheksa valda
eight parishs
palju valdu
many parishs
vallavanem
parish elder
vallavanema maine
parish elder's reputation
üheksa vallavanemat
nine parish elders
palju vallavanemaid
many parish elders
visiit
visit
visiidi kestus
the visit's duration
kümme visiiti
ten visits
palju visiite
many visits
võimalus
opportunity
võimaluse varas
the opportunity's thief
üksteist võimalust
eleven opportunities
palju võimalusi
many opportunities
võim
power
võimu allikas
the power's source
kaksteist võimu
twelve powers
palju võime
many powers
võitlus
fight
võitluse ohver
the fight's victim
kolmteist võitlust
thirteen fights
palju võitlusi
many fights
volikogu
council
volikogu sihtasutus
the council's foundation
kaks volikogu
two councils
palju volikogusid
many councils
volitus
warrant, mandate
volituse kehtivus
the warrant's, mandate's validity
kolm volitust
three warrants, mandates
palju volitusi
many warrants, mandates