Level 21 Level 23
Level 22

Slovíčka L9 - kana


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
~をたのしみにする
těšit se na...
すすむ
předbíhat se (hodiny)
あがる
zvýšit se, vzrůst
あそびにいく
jít na návštěvu, jít se někam bavit
いぜん
dříve
いちども
nikdy (v záporné větě)
うごく
hýbat se, pohybovat se
えをかく
kreslit obraz
おくれる
opozdit se
おこす
vzbudit (někoho)
おどろく
být překvapený, divit se
おふろ
koupel
おふろにはいる
vykoupat se (ve vaně)
おもいだす
vzpomenout si
おや
rodiče
かいぎ
schůze, konference
かてい
domácnost
かんこう
turismus
がくしゃ
vědec, vzdělanec
きめる
rozhodnout se, určit
けんきゅう
výzkum
けんこう
zdraví
こうこう
vyšší střední škola
こうこく
inzerát, reklama
こまる
mít potíže
こわす
zničit, rozbít
こんど
příště, v blízké době
しあい
zápas
しょるい
dokumenty
じしん
zemětřesení
すばらしさ
báječnost, senzace
せつめいする
vysvětlit
たいざいする
pobývat
たいせつ
důležitý
だけ
jen, jenom
だんせい
muž
ちゅうしゃじょう
parkoviště
つよい
silný
てんらんかい
výstava
でんわをかける
telefonovat, zavolat
とうちゃくする
dorazit
どくしょ
knihy, četba
なかなか
nějak (se záporem)
ならう
učit se (od někoho)
はさみ
nůžky
はじめて
poprvé
はじめ
počátek (počáteční)
はる
nalepit
ふくしゅうする
opakovat si
ふるさと
rodiště
ほうもんする
navštívit
ほんとう
pravda, skutečnost
ほんとうに
opravdu, skutečně
まったく
opravdu, zcela, úplně
まもる
dodržet, chránit
みえる
být vidět (kdo co)
もんだい
problém, úkol
やくそく
slib
ゆうめいじん
celebrita, známá osobnost
ゆめ
sen
ゆめをみる
snít
りゅうがくせい
zahraniční student
りょうきん
poplatek
アフリカ
Afrika
バイト
brigáda
カバー
obal
クラッシクおんがく
klasická hudba
コピーする
kopírovat
サラリーマン
zaměstnanec firmy (pracující v kanceláři)
ジャム
marmeláda
タイプをうつ
psát na stroji
ドラマ
televizní seriál
ポスト
poštovní schránka
テープ
kazeta, nahrávka
~にないしょで
tajně před ...