Level 37 Level 39
Level 38

Abstract 1


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en del
a {deal}, part
ett namn
a name
en lista
a list
ett system
a system
en åsikt
a view [opinion]
ett liv
a life
en service
a service
en grupp
a group
ett sätt
a way [of doing something]
en utsikt
a view [of an area]
en sort
a sort, a kind
en order
an order [product/service], a command
en ordning
an order [sequence], (a) tidiness
en typ
a {type}
en design
a design
(en) kontroll
(a) control, a remote
en medlem
a member
en förändring
a change
en nivå
a level
ett samtal
a conversation, a phone call
en profil
a profile
ett fall
a case; a fall [i.e. over]
en bild
a picture, an image
en beskrivning
a description
(ett) värde
(a) worth, a value
(ett) innehåll
(a) content
en kategori
a category
en version
a version
ett konto
an account
ett problem
a problem
ett val
a choice, an option
ett resultat
a result
(en) utrustning
(an) equipment
en aktivitet
an activity
ett förslag
a suggestion
en sida
a page, a side, a website
en lösning
a solution
en överenskommelse
an agreement
en tur
a turn, a tour, (a) luck
ett ansvar
a responsibility
en början
a beginning
ett ärende
an errand, a case
ett alternativ
an alternative
en effekt
an effect
en tanke
a thought
en önskan
a wish
en dröm
a dream
ett hopp
a hope, a hop/jump
ett beslut
a decision
ett slut
an end, an ending
en röst
a voice, a vote
en roll
a role
en grad
a degree (temperature)
(ett) bevis
(an) evidence, (a) proof
ett syfte
a purpose, an intention
en möjlighet
a possibility
en union
a union
en framgång
a success
ett ämne
a subject, a topic
ett betyg
a grade (education)
en sömn
a sleep
(ett) mörker
(a) darkness
ett ljus
a light, (a) lightness
ett ställe
a spot, a place
jag hamnar
I end up, I land