Level 19 Level 21
Level 20

U4. Other Words


90 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a lot
daug
ambitious
ambicingas
application form
paraiškos/registracijos forma
bar
baras
be afraid of (smth)
bijoti kažko
be asleep
būti mieguistam
be not good at
nesisekti kur nors/kokioje nors srityje
boring
nuobodu
borrow
pasiskolinti
break
sulaužyti
buy
pirkti
clever
protingas
cold
šalta
perfect
puikus
primary school
pradinė mokykla
guickly (adv)
greitai
railway line
geležinkelio linija
run (v)
bėgti
seat (n)
sėdynė
sell (v)
parduoti
seller
pardavėjas
sex
lytis
sing
dainuoti
sit
sėdėti
slowly
lėtai
somebody else
kažkas
someone/somebody
kas
something
kažkas
spend (time
money)
start (v)
pradžia
story
istorija
summer camp
vasaros stovykla
sushi
suši
swim (v)
plaukti
swimmer
plaukikas
table
stalas
teach
mokyti
temperature
temperatūra
ticket
bilietas
tournament
turnyras
understand
suprasti
vanilla
vanilė
visitor
lankytojas
wash up
nusiprausti
weather
oras
well (adv)
gerai
without
be
college
koledžas/kolegija
company
kompanija
cool
vėsus
current
dabartinis
date of birth
gimimo data
difficult
sudėtingas
driving licence
vairuotojo pažymėjimas
during
per/ metu
easy
lengvas
education
išsilavinimas
email (v)
siųsti el. Paštu
employment
įdarbinimas
everywhere
visur
experience
patirtis
extra
papildomas
fashionable
madingas
fast (adv)
greitai
fast (adj)
greitas
female
moteriškas/ moterų
find
rasti
future
ateitis
get (sth) ready FOR..
paruošti (kažką)…
give
duoti
hat
skrybėlė
have fun
linksmintis
have to
turėti/ privalėti
help (n)
pagalba
help (v)
padėti/ pagelbėti
hot
karštas
hotel
viešbutis
important
svarbus
interesting
įdomus
Internet
internetas
lemon
citrina
look after
prižiūrėti
love (n)
meilė
love (v)
mylėti
male
vyriškas/vyrų
nationality
tautybė
necessary
reikalingas
need (v)
reikėti
noisy
triukšmingas
own (adj)
nuosavas