Level 36 Level 38
Level 37

U8. Other


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a couple of
pora (kokių nors) daiktų
a pair of
pora (kokių nors) daiktų
battery
baterija
born (adj)
gimęs
card game
kortų žaidimas
centimetre
centimetras
cheap
pigus
classic (n)
klasikinis
clean
švarus
condition (n)
būklė
create (v)
sukurti
disaster
nelaimė
end (v)
pabaigti
especially
ypač
essay
esė/ rašinys
exciting
įdomu
explain
paaiškinti
fight
kovoti
find out
sužinoti
finger
pirštas
genius
genijus
gram
gramas
heavy
sunkus
honestly
sąžiningai
in contact
susisiekti
include (v)
apimti
keep in touch
palaikyti ryšį
kilometre
kilometras
laugh
juoktis
leave
palikti
look (n)
išvaizda/ žvilgsnis
mainly
daugiausia
make (a lot of) money
užsidirbti daug pinigų
millimetre
milimetras
mistake
klaida
modern
modernus
move (v)
judėti
name (v)
įvardyti
newspaper
laikraštis
obviously
akivaizdu
old-fashioned (adj)
senamadiškas
on my own
mano jėgoms
online (adv)
prisijungęs/-usi
ordinary
įprastas
over
pabaiga
part
dalis
pink
rožinė
pocket (adj)
kišeninis
probably
tikriausiai
put on
už(si)dėti/ už(si)vilkti
relaxing
atsipalaiduoti
review
apžvalga
reward
atlygis
scientist
mokslininkas
secretary
sekretorius
shape (n)
forma
silver
sidabras
strategy game
strateginis žaidimas
strong
stiprus
stupid
kvailas
successful
sėkmingas
take off
nusiimti
the European Union
Europos sąjunga
useful (adj)
naudingas
violent
žiaurus
voicemail
balso paštas
waste of time
laiko švaistymas
watch (n)
laikrodis
win
laimėti
World Cup
pasaulio čempionatas/ taurė