Level 57
Level 58

U12. Other words


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolutely
visiškai/ neabejotinai
act (v)
vaidinti/ elgtis
around
aplink
article
straipsnis
badly
blogai
balcony
balkonas
ban
uždraustis
bark
loti
bath
maudytis vonioje
build
statyti
car park
automobilių stovėjimo aikštelė
change (n)
pokytis/ kaita
climb
kopti/ lipti
close to sth (adj)
artimas kažkam
complain
skųstis/ reikšti pretenzijas
completely
visiškai
damage (v)
pridaryti žalos/ sugadinti
dangerously
pavojingai
definite
aiškus/ apibrėžtas
definitely
aiškiai
developed world
išsivystęs pasaulis
difference
skirtumas
dramatic
dramatiškas
dramatically
dramatiškai
drop (n)
lašas
drop (v)
nukristi
easily
lengvai
edition
leidinys/ tiražas
elegantly
elegantiškai
empty
tuščias
exist
egzistuoti
farm animals
fermos gyvūnai
generous
dosnus/ kilnus
generously
dosniai/ kilniai
go up (by)
pakilti (per)
grow (v)
augti
happily
laimingai
hard (adv)
sunkiai
human
žmogus
increase (v)
padidėti
law
įstatymas
lose
prarasti
loudly
garsiai
machine
mašinas/ automatas
madam
ponia
make sure
įsitikinti
noisily
garsiai
on stand-by
budėjimo režimu
overnight
per naktį/ visa naktį
past (n)
praeitis
post (n)
postas/ pastas
quietly
tyliai
reduce
sumažinti
resident
gyventojas
roar (v)
riaumoti
sb is running out of sth
kažkam kažko pritrūko
second-hand
padėvėtas/ iš antrų rankų
shopper
pirkėjas/ supirkėjas
shopping centre
prekybos centras
site
vieta/aikštelė
steel
plienas
style (n)
stilius
support (v)
palaikyti
survive
išgyventi
swap
keitimas/ mainai
switch off
išjungti
switch on
įjungti
thousand
tūkstantis
tonne
tona
town/city council
miesto taryba
true
tiesa
type (v)
spausdinti/ rašyti klaviatūra
under
po
unfashionable
nemadingas
unnecessary
nereikalingas
unwanted
nenorimas
urgent
skubus
urgently
skubiai
via
per
wash (v)
plauti/ valyti/ skalbti
wild animals
laukiniai gyvūnai
window box
ant lango pakabinamas vazonas