Level 12 Level 14
Level 13

the Human Body - Verbs/Actions


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ukujuluka
to sweat
ukuqhaqhazela
to tremble
ukuthuthumela
to shiver
ukushiwuza
to blush
ukubheja
to become red
ukwanga
to kiss
ukumamatheka
to smile
ukuthimula
to sneeze
ukuhona
to snore
ukusezela
to sniff
ukukhwehlela
to cough
ukunuka
to smell
ukulikoza
to sob
ukuhlwibila
to sniffle
ukunqathiza
to shake the head
ukukotoza
to snuggle
ukukhasa
to crawl
ukumemeza
to shout
ukujokola
to sneer
ukuhleka
to laugh
ukugigitheka
to giggle
ukulila
to weep
ukweqa
to jump
ukutshakadula
to jump about
ukuhlakashela
to jump over
ukunjenjebuza
to glance at
ukubuka
to watch
ukuqabuka
to see for the first time
ukugijima
to run
ukugolozela
to glare at
ukunyathela
to tread
ukutshikiza
to wriggle
ukunyenyeza
to whisper
ukushaya umlozi
to whistle
ukukhwica izingalo
to fold arms
ukugoqa izandla
to fold hands
ukutotosa
to fondle
ukuswaca izihlonze
to frown
ukwelula
to stretch
ukukuvayela ngesandla
to wave the hand
ukukhomba
to point
ukuhamba ngamazwayiba
to tiptoe
ukukhotha
to lick
ukukhothama
to bend the body
ukugiya
to dance