Level 2 Level 4
Level 3

Ingadi/Garden (nouns)


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ingadi/izingadi
garden/s
isivande/izivande
garden/s
imbali/izimbali
flower/s
utshani
lawn/grass
umuthi/imithi
tree/s
ukhula
weeds
ikhasi/amakhasi
leave/s
ibhodwe lezimbali
potplant
umbhede wezimbali
flowerbed
ucingo/izingcingo
fence/s
umquba
fertilizer/fertilizers
isihlahlana/izihlahlana
shrub/s
isitshalo/izitshalo
plant/s
isithombo/izithombo
plant/s
imbewu/izimbewu
seed/s
isithonjana/izithonjana
seedling/seedlings
igatsha/amagatsha
branch/branches
igatshana/amagatshana
twig/s
icembe lembali/amacembe embali
petals
imfologo/izimfologo
fork/s
ithumbu lokuchelela
garden hose
uthango/izinthango
hedge
ihhala/amahhala
rake/s
ihlahla/amahlahla
branche/s (that have been removed from tree)
isikelo semithi
secateurs
umshini wokugunda utshani
lawnmower
isikelo sengadi
garden scissors
umhlabathi
soil
inhlabathi
sand
isipedi/izipedi
spade/s
isifafazi/izifafazi
sprinkler/s
isitebhisi/izitebhisi
stepladder/s
ichibi lokubhukuda
swimming pool
itrofula/amatrofula
trowel/s
ikani lokunisela
watering can
isibulalikhula
weed killer
ibhala/amabhala
wheelbarrow
usebe
verge
unqenqema
edge
imbokojwana/izimbokojwana
pebble/s
imifino
herbs
uhlalwane
gravel
uthango/izinthango
garden wall/s
ixolo
bark (of plant)
umgodi/imigodi
hole/s
inqwaba/izinqwaba
heap/s
umhlabathi ophezulu
topsoil
igeja/amageja
hoe/s
ikhomposi
compost
udongwe
clay
imbazo
axe
isango/amasango
gate/s