Level 5 Level 7
Level 6

Time expressions


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ngizohamba ngomhlumunye
I will go the day after tomorrow
Kusasa NgoMsombuluko
Tomorrow is Monday
Kuthangi ngifunde incwadi.
The day before yesterday I read a book
Ngimbone ngesonto elidlule
I saw him last week
Leli sonto ngifuna ukugoduka
This week I want to go home.
Ngaleli sonto uzosebenza endlini yami
This week he will work at my house.
Ngonyaka odlule uthenge indlu.
Last year he bought a house
Ngonyaka ozayo ngizofunda isiXhosa
Next year I will learn isiXhosa.
Ngimthole ngolWesibili olwedlule.
I found him last Tuesday.
Ngimthole ngeSonto eledlule
I found him last Sunday.
Nimbone ngomsoMbuluko olwedlule
I found him last Monday.
Ngikhulume noThembi ngolwesiThathu olwedlule
I spoke to Thembi last Wednesday.
Asihambe ngeSonto elizayo.
Let's go next Sunday
Asihambe ngoLwesithathu oluzayo
Let's go next Wednesday
Ngibone uThembi noMonwe ngelanga linye.
I saw Thembi and Monwe on the same day.
Ngibabone abazali ngesonto linye
I saw the parents in the same week.
Singakhuluma ngesikhathi sinye.
We can talk at the same time.
Ngimbone ngalo losuku
I saw him on that day.
Uthole ubaba wakhe ngomuso.
He found his father on the following day.
Ngichelele imibali ngayizolo.
I watered the flowers the day before yesterday.
Babuye ngakusasa.
They returned the next day.
Ngakusasa wavuka ekuseni kakhulu
The next day he woke up very early
Namuhla ngulwesingaki?
What day of the week is it today?
Izolo bekuNgolwesihlanu
Yesterday was Friday
Izole bekungeCawe
Yesterday was Sunday
Kusasa ngoLwesine
Tomorrow is Thursday
Sizovuka ekuseni ngovivi.
We will wake up very early in the morning.
Ngicela ufike ngesikhathi esikoleni..
Please arrive on time at school..
Ngale nyanga sizosebenza kakhulu.
During this month we will work hard.
Uvuka ngasikhathi sini ekuseni?
What time do you get up in the morning?
Ngiyothenga ngempelasonto
I'm going shopping over the weekend.
Bilisa amaqanda imizuzu eyishumi.
Boil the eggs for ten minutes.
Uba sekhaya ngezikhathi zasemini.
He is at home during the day.
Ngiziphakele izinkukhu namhlanje ekuseni.
I fed the chickens this morning.
Isikhathi seminyaka eyishumi
Decade
Phakathi kwamabili
midnight
iminithi
minute
amaminithi
minutes
umzuzwana
moment
inyanga ezayo
next month
ngonyaka ozayo
next year
imini uqobo
noon
isekendi
second