Level 115 Level 117
Level 116

4301 - 4400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ett begrepp
a concept, an idea, a notion, a term (b) [en benämning]
intresserad av
interested in
tillgångar
assets ; holdings (t)
likviditet
liquidity (ekonomi)
synlig
visible
en fälg
a rim
jag ställer in
I cancel, I suspend (j.s.i)
en region
a region
en stiftelse
a foundation (ekonomi)
en blind
a blind man
hon formar
she forms, she shapes (h.f)
liberal
liberal
vi reagerar
we react
vi lägger ut pengar
we spend money (v.l.u.p)
den senaste
the latest, the last (d.s)
regnet slutade
the rain stopped (r.s)
det slutade regna
it stopped raining
om och om igen
over and over again
jag vill helst..
I prefer.. / I would rather.. [föredrar, vill hellre]
du föreläser
you give a lecture, you lecture
de byter ut
they exchange, they change, they replace (d.b.u)
att slimma
to slim
kom in
come in [stig in]
att spola
to flush, to rinse (e.g. flushing the toilet)
att återförena
to rejoin, to reunite
ni behöll
you (pl) kept
att behålla
to keep
ett köpcentrum
a shopping center
priser
rates, prices
det utgör
it constitutes (d.u) (pengarna ~ en procent av bruttolönen)
en mall
a template
du raderar
you delete [tar bort]
hyran
the rent
ett vis
a way (v) [en väg]
utsatta
exposed, vulnerable (pl) [sårbara]
ett initiativ
an initiative
tänkbar
potential (e.g. potential customers)
en anslagstavla
a message board
att debitera för
to charge for (e.g. money)
såsom
such as, as, such, like (s) [som]
hon spänner
she tightens, she tenses (h.s)
att täcka
to cover
jour
on call, on standby
konkurrenter
competitors
på något vis
in some way, somehow (p.n.v)
på sätt och vis
in some way (p.s.o.v)
att föreläsa
to give a lecture, to lecture
olika
different (o) (pl) (when directly comparing things)
ett sug
a hungry feeling, a craving (s)
vi flyr undan
we run away (v.f.u)
i hög grad
largely, highly (i.h.g)
för lite
too little
ingredienser
ingredients
Jag är inte alls hungrig
I'm not hungry at all
är du riktigt ren om händerna?
are you really clean in your hands?
jag marknadsförde
I promoted, I marketed
Rom
Rome
det ställer till
it causes (d.s.t)
hälften av tiden
half the time
att kasta en blick
to have a look, to glance (a.k.e.b)
ni har lytt
you (pl) have obeyed
på det hela taget
generally, in general (p.d.h.t)
Kairo
Cairo
rampljus
spotlight
självförtroende
self-confidence (s)
tydligt
clearly [klart]
han utesluter
he excludes, he expels (h.u) [utvisar]
att våga
to dare (a.v)
de ansvarar för
they are responsible for (verb) (d.a.f)
i allmänhet
generally, in general, generally speaking (i.a)
rom
rum (drycken)
betydelse
importance
en betydelse
a meaning
sekretess
secrecy
smuggling
smuggling
fönstret
the window
ett steg
a step
självdisciplin
self-discipline
en rutin
a routine
nämligen
namely (n)
jättelik
giant, huge (j) [jättestor]
en rad
a row
vi beter oss
we behave (v.b.o)
överraskningar
surprises [förvåningar]
en blankett
a form, a paperform
vi befinner oss
we are (we locate ourselves) (v.b.o)
de efterfrågar
they require, they demand (d.e)
strikt
strict (loan word)
tänkvärd
worth considering
en rock
a man's coat
inrikes
domestic, inland
skogar
forests
en skada
a damage, an injury
en bomb
a bomb
att lida
to suffer
hon avgjorde
she decided, she determined (h.a)
ett riktnummer
an area code, a prefix
jag testar
I test, I try (j.t)
en titt
a look, a glance [en blick]
att isolera
to isolate