Level 144 Level 146
Level 145

7301 - 7400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
föraren
the driver [chauffören]
norrut
up north, to the north
att trotsa
to defy (e.g. barn mot sina föräldrar)
partnern
the partner
rädslor
fears
att täta
to seal
uttråkad
bored
att drabbas
to be affected (negativt från en händelse)
han befaller
he orders, he commands
att sudda
to erase
att täta
to seal
att ta itu med
to deal with / to address (a problem, a task) (a.t.i.m)
i norra Israel
in the north of Israel
i södra Sverige
in the south of Sweden
känner du dig stolt?
Do you feel proud?
de ber till gud
they pray to god
applåden
the applause
knutar
knots
vad innebär det här?
what does this mean? [betyder]
deprimerande
depressing [deppigt]
det är deppigt
it is depressing (slang)
utifrån
from the outside
att tjuvlyssna
to eavesdrop [avlyssna]
att utvärdera
to evaluate (a.u)
ett alias
a nickname [ett smeknamn]
ett filmklipp
a video clip
ett förhållande
a ratio, a relation
förutsättningar
preconditions, prerequisites, requirements (f) (e.g. hard work is a condition for our success)
könssjukdomar
STDs
stökigt
messy [rörigt]
rörigt
messy [stökigt]
att ge dem skulden
to blame them (to give them the blame)
på ena sidan av huvudet är han..
{at one side} of the head he's ..
han är alldeles grå
he is {entirely} gray (a)
mackar
gas stations
en våffla
a waffle
bokstavligt talat
literally (b.t)
det är på gång
it's under a process, it's happening (d.ä.p.g) (e.g visum ansökan)
att pröva på det
to try it out, to give it a try
att prisa
to praise [berömma]
att disponera
to arrange / to organize (e.g. en lägenhet) (a.d)
ledamöter
members (e.g. parliament members) [medlemmar]
ett beroende
an addiction / a dependency
tecknet
the sign / the character
evigt tacksam
eternally grateful
allt vanligare
more and more common
hämnden
the revenge
att sätta in
to set in, to insert / to deposit (a.s.i)
jag tvivlar på att..
I have doubt that.. (I doubt that..)
tvivlet
the doubt
vapnet
the weapon
att frestas
to be tempted (e.g. att begå brott)
hon utsätter
she's exposing (to a danger) (e.g. rökare ~ sig säkert för större risk att drabbas av lungcancer än icke-rökare)
brottslighet
criminality, crime [kriminalitet]
du breddar
you broaden, you widen [vidgar]
att bredda
to broaden, to widen [vidga]
en krets
a circuit, a ring, a circle (sociologi)
ni har mötts
you (pl) have met [träffats]
jag kommer undan
I'm getting away / I escape (j.k.u)
jag vill inte köpa någonting
I don't want to buy anything
araber
Arabs
syriska
Syrian (adj.) (pl)
du sov
you slept
parlamentet
the Parliament [riksdagen]
arabisk
Arabic, Arabian, Arab (adj.)
en arab
an Arab
jämlikhet
equality, equal opportunities [jämställdhet]
att sträva efter
to strive, to aim (a.s.e)
en ordförande
a chairman, a president
att stifta
to enact
Bibeln
the Bible
ett ursprung
an origin
bestämd
determined, assertive
värderingar
values (e.g. principer)
en värdering
a value (e.g. en princip)
utifrån
based on, based on the (u)
ett genombrott
a breakthrough [ett genomslag]
vart femte år
every five years
vi tar till och med Swish
we take {even} Swish
ska du iväg?
are you going? (away)
du lyder inte mig
you don't obey me
tagga ner!
cool down!, calm down! (slang)
det anges
it's indicated, it's specified (a) (passiv)
ett sugrör
a straw
att kladda
to mess ; to smudge (slang)
att redogöra för
to describe [beskriva]
att pissa
to piss
att behaga
to please [tillfredsställa]
en värdinna
a hostess
att bevilja
to grant / to award
en motståndare
an opponent
de har fördubblats
they have doubled (passiv)
att komma bort
to get away / to get distance (e.g. från en plats)
passa dig!
watch yourself! / watch out!
de är dubbelt så stora
they are twice as big
jag använder inte ens kameran
I don't even use the camera
jag är tråkig
I'm boring
en klargöring
a clarifying
de ger sig in i
they get into / they get involved (d.g.s.i.i)
ända in på 1900-talet
all the way into the 1900s