Level 146 Level 148
Level 147

7501 - 7600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
invändningar
objections (when you have an argument against sth) (i)
en motsättning
a contrast, a conflict / a disagreement [en konflikt]
hotad
threatened
författningen
the Constitution (svensk)
lägen
positions, situations, modes
hon anmälde
she reported (h.a)
det innebar
it meant [betydde]
vi verkställer
we execute, we carry out (e.g. en lag) (v.v)
Jag skulle vilja dela med mig av tre saker jag lärde mig den dagen.
I would like to {share with you} three things I learned that day.
att få igenom
to carry through, to bring through (e.g. en lag)
översiktligt
briefly (ö)
hon pratar strunt
she is talking rubbish [dumheter]
grodor
frogs
en rent förfärlig situation
a purely awful situation
en kulle
a hill [en backe]
en bekännelse
a confession
avståndet
the distance [sträckan]
motorer
engines
yr
dizzy
blodtryck
blood pressure
det innebar
it meant [betydde]
uppenbar
clear, obvious
förfärligt
awful ; terrible (f) [fruktansvärt]
ett spann
a span, a range
kan du bokstavera det?
can you spell it? [stava]
dra ett djupt andetag!
take a deep breath!
res på dig!
get up! / stand up! (r.p.d)
medvetenhet
awareness / consciousness
tjurig
grumpy (t) [trumpen]
vi enade
we united, we unified
ett svek
a betrayal (between people)
illamående
nausea
blodig
bloody
stucken
stung
en frågeställning
a question formulation, an issue, a problem (e.g i akademisk rappot)
vi turas om
we take turns
i och med..
as a result of.. / since.. (i.o.m)
de roar
they amuse, they entertain
råkade någon ta med sig..?
happened to anyone bring..?
jag har stuckit
I've stuck / I've gone
så länge vi inte dricker..
as long as we don't drink..
jag har suttit
I have been sitting
pumpen
the pump
kackerlackor
cockroaches
att yttra sig
to express an opinion, to speak (a.y.s)
huvudsaklig
main, primary [främst]
ett statsskick
a regime, a polity (ett lands styrelsesätt, regeringsform)
värnplikt
military service
en skyldighet
a duty, an obligation [en plikt]
forn
former, ex- (f) [före detta]
godtycklig
arbitrary, random [slumpmässig, slumpvis]
ägande
ownership
vare sig
neither / whether, either (v.s)
rakhyvlar
razors
vilka medel ska vi använda för att nå målen?
what {means} should we use to achieve our goals?
att sträva mot
to strive for [sträva efter]
fet stil
bold text
en återbetalning
a refund
en halvtid
a half-time (sport)
egoistisk
egoistic
tomhänt
empty-handed
Som du kanske vet..
As you may know..
trång
narrow / tight (clothes,shoes) (t) [tät,tajt]
lila
purple
Jag har så dåligt minne
I have such a bad memory
jag är ... år
I'm ... years old
Nyfödda är hjälplösa
Newborns are helpless
fem lökar
five onions
knivar
knives
försiktig
careful [varsam]
allvarlig
serious, severe [seriös]
särskilt
in particular, particularly / especially (s)
givetvis
of course, naturally (g)
bedrövlig
miserable, pitiful, deplorable (b)
irrelevant
irrelevant
fjärran
distance, remote, faraway [avlägsen]
en solros
a sunflower
medlet
the means (m)
överlevnad
survival, surviving
normer
norms, standards
en norm
a norm, a standard
åtgärder
moves, steps, actions (to solve a problem) (e.g. This is one action to resolve the problem which we should all be able to support) (å)
att fördela
to distribute, to allocate, to divide [dela upp]
en fördelning
a distribution, an allocation [en uppdelning]
en engagemang
a commitment, an involvement, an engagement
de hör ihop
they go hand in hand ; they belong together, they are related, they are associated [hänger]
Då säger vi så.
Then we say so.
Av någon anledning..
For some reason..
att dra ihop sig
to shrink, to contract / to narrow (a.d.i.s)
frånvaro
absence
en förvirring
a confusion
samverkan
cooperation, collaboration [samarbete]
en inneboende
a lodger
morgnarna
the mornings
herrar
gentlemens, men [män]
en reservoar
a reservoir
utsläpp
emissions
vattenånga
water steam, water vapor [ånga]
en uppsats
an essay
en återgång
a going back, a return / a cancellation (e.g. of purchase)