Level 170 Level 172
Level 171

10201 - 10300


132 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
objektiv
objective
legitim
legitimate
att utelämna
to leave out ; to omit (e.g word, phrase)
en ram
a frame (figuratively, e.g limits, bounds)
en förvaltning
an administration
inåtvänd
introverted [introvert]
förtjust
excited ; keen on ; crazy on
frestande
inviting ; tempting (f)
nätt
pretty ; neat (n)
tuber
tubes
en snäv tidsram
a tight timeframe
har du ens rökt någonsin?
have you even ever smoked?
har ni nyligen haft elavbrott?
have you recently had power failure?
det är namnet på routern
it's the name of the router
de är bakom..
they are behind..
på tvären
across ; crosswise
det rasar ihop
it collapses ; it falls apart [faller, samman]
att vara värd för
to host
vi kör på det
let's go for it
vi kör på den här routern
we use this router [använder]
du luras
you're kidding (d.l)
jag gottgör dig
I make it up to you
tuggor
bites
skygg
shy [blyg]
en medelpunkt
a center (m)
slö
lazy [lat]
faktumet
the fact
ivriga
excited (pl)
en skomakare
a shoemaker
reaktioner
reactions
identifiering
identification
senil
senile
sinnen
senses
algoritm
algorithm
att unna
to wish [önska]
lodrätt
vertically [vertikalt]
att komplettera
to complete
en höna
a chicken
skäms du?
are you ashamed?
för säkerhets skull
for safety's sake
Det har inte blivit av.
It has not happened. [hänt, skett]
Det är därför som vi vill satsa på utbildning.
That is why we want to invest in education. (som)
Du har slut på ursäkter.
You're out of excuses.
Jämfört med hans far är han väldigt ytlig.
Compared to his father, he is very shallow.
att klicka ur (data)
to click out ; to uncheck (data)
vridet
twisted
vi sprängde
we blasted ; we blew
sportig
sporty
en labyrint
a maze ; a labyrinth
utslagen
exhausted (u) (slang) [uttröttad, utmattad]
det sammanfaller
it coincides
en definition
a definition
en rutschkana
a slide
utspridd
spread ; distributed
vriden
twisted / crazy (slang)
roboten
the robot
att spränga
to blow ; to blast
mentaliteten
the mentality
växelvis
alternately
en näsduk
a handkerchief
sånger
songs
du applåderar
you applaud ; you clap your hands
en entrévåning
an entrance hall
det kom fram
it came ; it arrived
kondensatorer
capacitors
priset gick ner
the price went down
jag har fäst
I have attached
kladdigt
stick, smudgy [klibbigt]
Det är jämnt
It is even
de kan ha planerat det
they may have planned it
du kontrar
you counter
en vegetarian
a vegetarian
gifter
toxins, poisons
relaterade
related (pl)
att montera ner
to disassemble [plocka isär]
vått
wet (neuter) [blött]
de ringer en och..
they call you and.. ; (they call one and) [dig]
Du kan inte göra så att jag ändrar mig.
You can't change my mind.
att utge sig för att..
to pretend to.. [låtsas]
Det är fritt för fantasin.
It is free for the imagination.
ett skarvdon
a coupler (kopplar ihop 2 nätverkskablar)
ett kontaktdon
a connector (nätverkskjack)
Jag vill höra med dig om det är..
I want to check with you if it's.. [kolla]
Han ser inte ut vare sig som mig eller som henne
He does not look either like me or her
Nej, faktiskt inte.
No, not really.
hes
hoarse
Har du det bra?
Are you doing alright?
Vi har mycket bra.
We are very well.
Det är till dig.
It is for you.
Jag gjorde det för dig.
I did it for you.
Vi är i utlandet.
We are abroad.
en necessär
a toiletry bag
ett rop
a shout [ett skrik]
intakt
intact
galler
bars (e.g The gorilla rattled the bars of its cage)
en altan
a porch ; a patio
väntetid
waiting time
konceptet
the concept
en landsman
a countryman (somebody from the same country)
att täppa
to seal ; to clog
de täpper
they seal ; they clog
ett trick
a trick
jag klassificerar
I classify
Strunt samma
Nevermind (s.s)
Vi måste leva upp till det vi säger.
We must live up to what we say.
Ta lärdom av dina misstag.
Learn from your mistakes. (Take lessons from your mistakes.)
grottan
the cave
att koppla skärmen till datorn
to connect the monitor to the computer
värdar
hosts
Vad spelar det för roll?
What does it matter?
jag kategoriserar
I categorize
rödbetor
beetroot
jag förstår verkligen
I really understand
det kortsluter
it shortens
min förra dator
my last computer
Hände det också med förra datorn?
It also happened to the previous computer?
ställ dig upp!
stand up!
Det är väldigt likt
It is very similar
i ett nafs
in a snap ; in one nafs
knapparna
the buttons
till stor del
largely
brydd
embarrassed
ovanifrån
from above
en sändare
a transmitter
en buckla
a dent (e.g i en bil)
det var mitt gamla jag
It was my old self
det hakar upp sig
it hooks up
Nej, faktiskt inte
No, actually not
ett av vardera
one of each
maka på dig!
move!
bucklor
dents (e.g i en bil)
att dra åt
to tighten