Level 12 Level 14
Level 13

Asking for direction


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Më falni, ku është...(stacioni i autobuzit)?
Excuse me, where is..... (the bus station)?
Sa larg është?
How far it is?
Si mund të shkoj në...(kryeqytet)?
How can I get to... (capital)?
është këtë drejtim.
it's this way.
merr këtë rrugë.
take this road.
Pastaj kthehu djathtas / majtas.
then turn right / left.
A mund të më tregoni?
Can you show me?
Më ndiq mua!
Follow me!
Eja me mua!
Come with me!
Kalo.... supermakatën.
Pass.... the supermarket
vazhdo drejt.
continue straight ahead
Qendra e qytetit
Downtown ( the city center)
është afër / larg.
it's near / far.
Ai nuk është këtu.
He is not here.
Merr një taksi.
Take a taxi!
Rreth një kilometër.
About one kilometer (0.6 miles)
Ndiq tabelën.
Follow the sign.
Shko mbi urë
go over the brighe
Më telefono nëse ke nevojë për ndihmë.
Call me if you need help.