Level 6 Level 8
Level 7

Family and Friendship


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A ke të dashur?
Do you have a boyfriend / girlfriend?
Jo, nuk kam. / Po, kam.
No, I don't have. / Yes, I do.
Unë jam e fejuar.
I'm engaged (fem)
Unë jam i fejuar.
I'm engaged (masc)
A po shikoni ndokënd?
Are you seeing anyone?
A jeni i martuar?
Are you married (masc)
A jeni e martuar?
Are you married? (fem)
A keni fëmijë?
Do you have any children?
Po, unë kam një djalë dhe një vajzë.
Yes, I've got a boy and a girl.
A ke motra / vëllezër?
Do you have sisters / brothers?
Po unë kam një motër më të vogël.
Yes, I've got a younger sister.
Po unë kam dy motra dhe një vëlla.
Yes, I've got two sisters and one brother.
I ke prindërit gjallë?
Are your family still alive?
Ku jetojnë ata?
Where do they live?
Ata jetojnë në... Shqipëri / Amerikë.
They live in.... Albania / US.
çfarë bëjnë ata?
What do you parents do?
Ata janë pensionistë.
They are pensioner.
A ke shokë këtu?
Do you have friends here?
A rri me ta?
Do you hang out with them?