Level 5 Level 7
Level 6

Pinyin of 1 - 50


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ji4
di1
xi2
huang1
bian1
mang2
tu2
kun1
bai3
shi3
fu4
zhi2
ju4
niu3
jie2
sheng1
zong1
cong2
mo4
rui4
la1
qian2
huo4
shi1
湿
zheng1
zi3
chao3
you1
gou1
mo4
chuan4
ju4
tao2
gong4
hun2
ying2
pi4
chi2
bang4
pi1
pin1
heng2
xie2
cui4
zao1
ban4
xian2
shi4
chang2
chan2