Level 9 Level 11
Level 10

Unit 9


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ի՜նչ հիանալի եղանակ է այսօր:
What wonderful weather we are having today!
Վերջապես գարուն է: Ծառերը կանաչել են,
Finally, it’s spring. The trees have become green,
ծաղիկները' բացվել:
flowers have opened.
Այս տարվա ձմեռը մի քիչ երկար էր:
This past winter lasted a bit too long.
Արևին կարոտ մնացինք:
We’ve missed the sun.
Բայց շուտով շոգն սկսվելու է:
But soon the hot weather will start.
Ի՜նչ կարճ է Հայաստանի գարունը:
Spring in Armenia is so short!
Ի՜նչ տաք է այստեղ:
It’s so hot in here!
Պատուհանը չբացե՞նք:
Shouldn’t we open the window?
Ո'չ, դրսում ավելի տաք է:
No, it’s warmer outside.
Բայց այնտեղ օդն ավելի մաքուր է:
But the air is fresher out there.
Այո', բայց այսօր խոնավ է:
Yes, but it’s humid today.
Դո՞ւրս ես գալիս:
Are you going out?
Այո', պետք է գրասենյակ գնամ:
Yes, I have to go to my office.
Անձրև է գալու: Նայի'ր ամպերին:
It’s going to rain. Look at the clouds!
Ոչի'նչ, անձրևանոց ունեմ:
No problem, I have an umbrella.
Որոտում է, լսո՞ւմ ես:
There is thunder, can you hear it?
Տաք հագիր, ցուրտ է:
Put something warm on, it’s cold.
Չեմ մրսում:
I don’t feel cold.
Սիրում եմ զով եղանակը:
I like cool weather.
Այսօր շատ ցուրտ է, մրսում եմ:
It’s very chilly today, I’m cold.
Տասն աստիճան զրոյից ցածր է:
It’s ten degrees below zero.
Եվ ի՜նչ ուժեղ քամի է:
And what a strong wind!
Կարծես ձյուն է գալու:
It looks like it will snow.
Մի' ասա, նորի՞ց ձյուն:
Don’t tell me it’s going to snow again.
Մի' գանգատվիր:
Don’t complain!
Այս տարի ձմեռը մեղմ է:
Winter is mild this year.
Իրավացի ես: Միշտ նույնն է.
You’re right. It’s always the same:
Ամռանը ձմեռ ենք փնտրում, ձմռանը' ամառ:
In summer we long for winter, and in winter we long for summer.