Level 10 Level 12
Level 11

Unit 10


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Բարև' ձեզ, տիկի'ն Պալյան, դո՞ւք եք:
Hello, Mrs. Palian, is that you?
Բարև', տիկի'ն Սարյան:
Hello, Mrs. Sarian.
Ինչպե՞ս եք: Ի՞նչ կա-չկա:
How are you? What’s new?
Ուրբաթ երեկո ազա՞տ եք:
Are you free on Friday night?
Կուզեի ձեզ և ձեր
I would like to invite you and your
ամուսնուն ընթրիքի հրավիրել:
husband over for supper.
Մեծ հաճույքով կգայինք ... ,
We would come with great pleasure ...
Երեկոյան ժամը յոթը հարմա՞ր է:
Does seven o’clock in the evening suit you?
Այո', բայց մենք մենակ չենք,
Yes, but we are not alone.
հյուր ունենք Ֆրանսիայից. քույրս է:
We have a visitor from France; it’s my sister.
Ոչի'նչ, ձեր քրոջն էլ բերեք:
No problem, bring your sister along.
Ուրեմն սպասում ենք ձեզ:
So, we’re looking forward to seeing you.
Շնորհակալ ենք: Մինչ ուրբաթ:
Many thanks! Till Friday!
Գոհա'ր, կուզեի՞ր կիրակի օրը ինձ այցելել: Հավաքույթ ունեմ:
Gohar, would you like to come over next Sunday? I’m having a party.
Սիրով: Ի՞նչ առիթով:
Gladly! What’s the occasion?
Հորս և մորս ամուսնության
It’s my parents’
50-րդ տարեդարձն է:
50th wedding anniversary.
Նրանց համար անակնկալ կլինի:
It’ll be a surprise for them.
Իսկապե՞ս: Քանի՞ հոգու ես հրավիրել:
Really? How many people have you invited?
Հիսուն (հոգու):
Fifty (people).
Այդքան տեղ ունե՞ս:
Do you have that much room?
Մեր պարտեզում է լինելու:
It’ll be in our garden.
Կարո՞ղ եմ քեզ որևէ բանով օգնել:
May I help you with anything?
Շատ շնորհակալ եմ,
Thank you very much,
օգնական շատ ունեմ:
I have a lot of help.
Հետդ հայկական երաժշտություն բեր:
Bring some Armenian music with you.
Ամենայն սիրով:
With great pleasure.
Ուրիշ ի՞նչ կուզեիր, որ բերեմ:
What else would you like me to bring?
Մեծ ախորժակ:
A big appetite!
Անպայման կբերեմ:
I’ll bring that for sure.