Level 11 Level 13
Level 12

Unit 11


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Լսի'ր, այս երեկո ի՞նչ ես անելու:
Listen, what are you doing tonight?
Հատուկ ծրագիր չունեմ:
I have no special plans.
Ինչո՞ւ ես հարցնում:
Why do you ask?
Ուզում էի մի հաճելի տեղ գնալ:
I wanted to go somewhere nice.
Կգա՞ս ինձ հետ:
Would you come with me?
Ո՞ւր ես ուզում, որ գնանք:
Where do you want us to go?
Չգիտեմ' ի՞նչ ես նախընտրում'
I don’t know, what do you prefer:
սրճարա՞ն, կինո՞, թե՞ թատրոն:
a café, the movies, or the theatre?
Գնանք նախ' կինո, հետո' սրճարան:
Let’s go to the movies first, then to a café.
Լավ գաղափար է: Գնացի'նք:
Good idea! Let’s go!
Հաջորդ շաբաթ դասեր չկա:
Next week we have no classes.
Ի՞նչ ես անելու, մնալու ես քաղաքո՞ւմ:
What are you doing? Are you staying in town?
Ո'չ, ուզում եմ քաղաքից
No, I want to get out of the city.
դուրս գալ. կգա՞ս ինձ հետ:
Would you come with me?
Ո՞ւր կարող ենք գնալ:
Where can we go?
Մի լավ գյուղ կա լճափին:
There is a nice village by the lake.
Չորս կողմը' անտառներ ու լեռներ:
It’s surrounded by forests and mountains.
Հեռո՞ւ է այստեղից:
Is it far from here?
Մեքենայով' մեկ ժամ:
It takes one hour by car.
Լողալ կարո՞ղ ենք այնտեղ:
Can we go swimming there?
Լողալ, թիավարել, ինչ որ կամենաս:
Swim, row, whatever you wish.
Սիրով քեզ կընկերանամ:
I’d love to join you.
Այս ամառ ի՞նչ ծրագիր ունեք:
What are your plans this summer?
Եվրոպա ենք ուզում գնալ:
We want to go to Europe.
Երեխաներին է՞լ եք տանելու:
Are you taking the children along?
Ո'չ, նրանք գյուղ են գնում:
No, they are going to the country.
Ո՞ր երկիրն եք այցելելու:
Which country are you going to visit?
Ես Գերմանիա եմ ուզում գնալ, իսկ ամուսինս' Հունաստան:
I want to go to Germany, but my husband wants to go to Greece.
Առաջի՞ն անգամ եք Եվրոպա մեկնում:
Is this the first time you will be going to Europe?
Ո'չ, երրորդ անգամն է արդեն:
No, it’s already our third time.
Իսկ դուք ի՞նչ եք անելու այս ամառ:
And what are you doing this summer?
Որոշել ենք քաղաքում մնալ:
We’ve decided to stay in town.
Հյուրերի ենք սպասում Ռուսաստանից:
We’re expecting guests from Russia.
Ցանկանում եմ ձեզ հաճելի ամառ:
I wish you a pleasant summer.
Ձեզ էլ' բարի ճանապարհ:
And bon voyage to you!