Level 1 Level 3
Level 2

Unit 1


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Բարև ձեզ:
Hello!
Բարև, ի՞նչ է ձեր անունը:
Hello! What’s your name?
Անունս Արմեն է:
My name is Armen.
Իսկ ձեր ազգանո՞ւնը:
And your family name?
Ազգանունս Սարյան է:
My family name is Saryan.
Քանի՞ տարեկան եք:
How old are you?
Քսան տարեկան:
Twenty years old.
Ձեր քաղաքացիությո՞ւնը:
Your citizenship?
Հայաստանի քաղաքացի եմ:
I am a citizen of Armenia.
Ի՞նչ լեզուներ գիտեք:
What languages do you know?
Հայերեն և ռուսերեն:
Armenian and Russian.
Այդ լեզուներով նաև գրում ու կարդո՞ւմ եք:
Do you also read and write in those languages?
Այո':
Yes!
Ո՞րն է Ձեր հասցեն:
What is your address?
Երևան, Պարոնյան փողոց տասը,:
Ten Paronyan Street, Yerevan.
Ո՞րն է Ձեր հեռախոսի համարը:
What is your telephone number?
Չորս հարյուր, հիսունութ, տասներկու:
Four-zero-zero, five-eight, one-two.
Ինչո՞վ եք զբաղվում:
What is your occupation?
Ուսանող եմ:
I am a student.
Ի՞նչ եք ուսումնասիրում:
What are you studying?
Գրականություն:
Literature.
Շնորհակալ եմ: Ազատ եք:
Thank you. You are free to go.
Շնորհակալություն: Ցտեսություն:
Thanks. Good bye.
Անունդ ի՞նչ է:
What is your name?
Անունս Անի է:
My name is Ani.
Իսկ ազգանո՞ւնդ:
And your family name?
Մալյան:
Malyan.
Քանի՞ տարեկան ես:
How old are you?
Հինգ տարեկան:
Five years old.
Ձեր հասցեն գիտե՞ս:
Do you know your (plur.) address?
Կոմիտաս փողոց, երեսուն:
Thirty Komitas Street.
Իսկ ձեր հեռախոսի համա՞րը:
And your (plur.) telephone number?
Քսանութ, հիսունմեկ, տասներկու:
Two-eight, five-one, one-two.
Ապրե'ս: Հիմա կգնանք և կզանգահարենք ձեր տուն:
Good for you! Now we’ll go and phone your home.