Level 2 Level 4
Level 3

Unit 2


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Բարև', Մերի:
Hello, Mary!
Բարև', Լիլիթ: Այստեղ ի՞նչ ես անում.
Hello, Lilith! What are you doing here?
աշխատո՞ւմ ես:
Do you work (here)?
Ո'չ, հայերեն եմ սովորում:
No, I’m studying Armenian.
Ա՜հ, գիտեմ, դու շատ հայ ընկերներ ունես:
Oh, I know, you have many Armenian friends.
Այո', և հայերենը շատ եմ սիրում:
Yes, and I like Armenian very much. . .
Բայց դու հայերեն գիտես, չէ՞:
But you know Armenian, don’t you? .
Հասկանում եմ, մի քիչ էլ խոսում եմ,
I understand [Armenian], I also speak a little,
բայց գրել և կարդալ չգիտեմ:
but I don’t write or read it.
Հայկական այբուբենը դժվա՞ր է:
Is the Armenian alphabet difficult?
Երկար է, բայց բնավ դժվար չէ:
It’s long, but not difficult at all.
Իսկ հայերեն քերականությո՞ւնը:
And Armenian grammar?
Շատ լավ դասագիրք ունենք:
We have a very good textbook.
Դրանով ամեն ինչ խաղ ու պար է:
With it, everything is child’s play.
Բոլոր տառերը կարո՞ղ ես գրել:
Can you write all the letters?
Ո'չ, բոլորը դեռ չգիտեմ:
No, I don’t know them all yet.
Ամեն օր հայերենի դաս ունե՞ք:
Do you have Armenian classes every day?
Ո'չ, շաբաթը երկու անգամ:
No, twice a week.
Ուզո՞ւմ ես քեզ քննեմ:
Do you want me to examine you?
Ինչո՞ւ չէ, սկսե'նք:
Why not? Let’s start!
Սա ի՞նչ է:
What’s this?
Սա դասարան է:
This is a classroom.
Դասարանը փո՞քր է:
Is the classroom small?
Ո 'չ, փոքր չէ: Մեծ է:
No, it’s not small. It’s big.
Այստեղ ի՞նչ ես տեսնում:
What do you see here?
Մի սեղան, գրասեղաններ և աթոռներ:
A table, desks, and chairs.
Ի՞նչ կա սեղանի վրա:
What’s on the table?
Գրքեր ու տետրեր:
Books and notebooks.
Ուրիշ ի՞նչ կա:
What else is there?
Մատիտներ, գրիչներ և մի ռետին:
Pencils, two pens, and an eraser.
Այստեղ ո՞վ է նստում:
Who sits here?
Ուսուցիչը:
The teacher does.
Իսկ այնտե՞ղ:
And over there?
Այնտեղ ուսանողներն են նստում:
The students sit there.
Պատին ի՞նչ կա:
What’s on the wall?
Գրատախտակ ու նկարներ:
A blackboard and pictures.
Ուրի՞շ:
What else?
Մի ժամացույց:
A clock.
Ապրե՜ս, լավ աշակերտուհի ես:
Good for you! You are a good pupil (female).