Level 3 Level 5
Level 4

Unit 3


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Մի բան եմ խնդրելու.
I have something to ask you:
կարմիր մատիտ ունե՞ս:
Do you have a red pencil?
Ունեմ, ահա':
I do, here you are!
Բայց վերադարձրու, խնդրեմ:
But please return it to me!
Իհարկե, մի րոպեով է ինձ պետք:
Of course, I just need it for a minute.
Պարոն Պալյան, սա ձե՞ր հաշվիչն է:
Mr. Palyan, is this your calculator?
Այո', ինչո՞ւ եք հարցնում:
Yes, why do you ask?
Մի րոպեով ինձ կտա՞ք:
May I have it for a moment?
Անշուշտ, համեցե'ք:
Of course, here you are!
Օ՜հ, շատ ծարավ եմ:
Oh, I’m very thirsty!
Մինաս, ինձ մի բաժակ ջուր կբերե՞ս:
Minas, would you bring me a glass of water?
Սիրով: Սա՞ռը ջուր ես ուզում:
Gladly. Do you want cold water?
Այո', եթե կարելի է:
Yes, if it’s possible.
Սառույցո՞վ:
With ice?
Այո', երկու կտոր, խնդրեմ:
Yes, two pieces, please.
Շնորհակա'լ եմ:
Thank you!
Չարժե:
Don’t mention it.
Իսկ ես մի բան եմ բերել:
I brought something.
Կարո՞ղ ես կռահել, թե ինչ է.
Can you guess what it is?
սառն է բայց սառույց չէ, քաղցր է
It’s cold but it isn’t ice, it’s sweet
բայց կարկանդակ չէ: Ի՞նչ է:
but it isn’t cake. What is it?
Պաղպաղակ է:
It’s ice-cream!
Բարի ախորժա'կ:
Bon appetit!
Քե'զ էլ:
The same to you!
Արմեն, աղը կփոխանցե՞ս:
Armen, would you pass me the salt?
Խնդրեմ, հաց է՞լ ես ուզում:
Here you are! Would you like some bread, too?
Այո', եթե կարելի է, լավաշ:
Yes, lavash if possible.
Շնորհակալ եմ: Ի՜նչ համով ճաշ է:
Thank you. What a delicious meal!
Ճաշերը միշտ համով են,
Meals are always tasty
երբ մայրիկն է պատրաստում:
when Mother prepares them.
Մի քիչ էլ թան կլցնե՞ս:
Would you also pour me some tan?
Սիրով, խնդրեմ:
Certainly, here you are!
Իսկ ի՞նչ ենք խմում:
And what shall we drink?
Գինի կամ ուրիշ խմիչք ունե՞նք:
Do we have some wine or any other drink?
Գինի չունենք, բայց ահա' սառը
We don’t have wine, but here is some cold
"Կոտայք"' մեր հայկական գարեջուրը:
“Kotayk,” our Armenian beer.
Կենա՜ցդ:
Cheers!