Level 5 Level 7
Level 6

Unit 5


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Հավանո՞ւմ ես նոր բնակարանս:
Do you like my new apartment?
Այո', շատ եմ հավանում:
Yes, I like it very much.
Նո՞ր ես տեղափոխվել:
Did you just move in?
Այո': Դուրդ գալի՞ս է տեսարանը:
Yes! Do you like the view?
Շա՜տ: Կահույքդ էլ է գեղեցիկ:
Very much! Your furniture is also nice.
Ամեն ինչ վերջերս գնեցի:
I bought everything recently.
Գո'րգս տես: Գեղեցիկ է, չէ՞:
Look at my carpet! It’s beautiful, isn’t it?
Հիանալի՜ է: Հայկակա՞ն է:
It’s wonderful! Is it Armenian?
Այո': Իսկ ի՞նչ կարծիքի ես
Yes. And what do you think
այս յուղանկարի մասին:
about this oil painting?
Վատ չէ:
It’s not bad.
Ի՞նչ է, դուրդ չեկա՞վ:
What’s wrong, you don’t like it?
Դժվարանում եմ ասել:
I can’t tell you.
Ժամանակակից արվեստը չեմ հասկանում:
I don’t understand modern art.
Ո՞ւր այսպես, զուգված-զարդարված:
Where are you going, all dressed up?
Թատրոն: Հավանո՞ւմ ես հագուստս:
To the theatre. Do you like my dress?
Այո', շատ սիրուն է: Նո՞ր է:
Yes, it’s very nice. Is it new?
Այո': Իսկ գլխարկս դուրդ գալի՞ս է:
Yes. And how do you like my hat?
Դա է՞լ է նոր: Բարո՜վ մաշես:
Is that also new? Wear it in good health!
Կոշիկներս չնկատեցիր:
You didn’t notice my shoes.
Անշուշտ նկատեցի. միայն թե կրունկները շատ բարձր չե՞ն:
Of course I noticed them; only aren’t the heels too high?
Այո', բարձր են, և հոգնում եմ:
Yes, they are high and I get tired.
Բայց կին ենք, չէ՞:
But we’re women, aren’t we?
Կարո՞ղ եք ինձ ցույց տալ
Could you show me
ցուցափեղկի կապույտ հագուստը:
the blue dress in the window?
Խնդրեմ: Ուզո՞ւմ եք փորձել:
Sure! Would you like to try it on?
Ո 'չ, ուրիշի համար է:
No, it’s for someone else.
Ավելի փոքր չափսը չունե՞ք:
Don’t you have a smaller size?
Սա միակն է, դրա համար է զեղչը:
This is the only one, that’s why it’s on sale.
Ի՞նչ է վերջնական գինը:
What is the final price?
Շատ էժան է. Տասը հազար դրամ:
Very cheap. Ten thousand drams.
Հիանալի է: Գնելու եմ:
That’s great! I’ll buy it.