Level 6 Level 8
Level 7

Unit 6


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ժամը քանի՞սն է:
What time is it?
Ութն անց կես է:
It’s half past eight.
Ուրեմն դեռ կես ժամ ունենք
That means we still have half an hour
մինչև հայերենի դասը:
before Armenian class.
Ուղիղ երեսուն րոպե:
Exactly thirty minutes.
Ի՜նչ լավ է. Արի' միասին հայերենի դասին պատրաստվենք:
That’s great! Come, let’s prepare for the Armenian class together.
Ես պատրաստ եմ:
I’m ready.
Կողքիս նստի'ր ու ինձ օգնի'ր:
Sit next to me and help me!
Գիրքը բա'ց արա ու կարդա':
Open the book and read!
Ե ՞րբ է ժամանելու գնացքը:
When is the train arriving?
Որտեղի՞ց:
From where?
Սպիտակից:
From Spitak.
Սպիտակի գնացքն ուշանում է:
The train from Spitak is delayed.
Քանի՞ րոպեից է այստեղ լինելու:
In how many minutes will it be here?
Այն ժամանելու է ժամը տասին:
It will arrive at ten o’clock.
Որտե՞ղ կարող եմ գնել օրվա
Where can I buy today’s
թերթերն ու ամսագրերը:
newspapers and magazines?
Այստեղից ուղիղ գնացե'ք,
Go straight from here and
ձախ կողմում թերթի կրպակ կա:
there’s a newspaper kiosk on the left.
Շնորհակալությո՜ւն:
Thank you!
Մի բան կարո՞ղ եմ հարցնել:
May I ask (you) something?
Խնդրեմ:
Sure.
Ի՞նչ է նշանակում "օրացույց":
What does oratsuyts mean?
Օրացույց նշանակում է calendar:
Oratsuyts means calendar.
Իսկ ի՞նչ են ասում computer-ին:
And how do you say computer?
Համակարգիչ
Computer
Կարո՞ղ եք բառը կրկնել
Can you repeat the word
և ասել, թե ինչպես է գրվում:
and tell me how it’s spelled?
Այո', սիրով: Այսպես է գրվում'
Yes, sure. It’s spelled like this:
Ասացե'ք, խնդրեմ, որտե՞ղ է գրադարանը:
Tell me please, where is the library?
Այստեղից թեքվե'ք ձախ. դիմացի դուռն է:
Turn left from here, and it’s the door facing you.
Շնորհակալ եմ:
Thank you.
Բայց այսօր գրադարանը փակ է:
But the library is closed today.