Level 7 Level 9
Level 8

Unit 7


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ի՞նչ է պատահել:
What happened?
Գունատ ես: Հիվանդ տեսք ունես:
You’re pale. You look ill.
Այո', լավ չեմ:
Yes, I’m not well. I don’t know what it is.
Վա՞տ ես զգում:
What’s wrong?
Գլուխս է ցավում:
I have a headache.
Ջերմություն ունե՞ս:
Have you got a fever?
Չգիտեմ, գուցե մի քիչ:
I don’t know; maybe a little.
Հազո՞ւմ ես:
Do you have a cough?
Շատ ուժեղ:
A bad one.
Բժշկի դիմե՞լ ես:
Did you see a doctor?
Դեռ ոչ:
Not yet.
Ինչո՞ւ ես ուշացնում, գնա':
Why are you delaying it? Go!
Վաղը գնալու եմ:
I’ll go tomorrow.
Ինչի՞ց եք գանգատվում:
What’s your problem?
Կոկորդս ցավում է, դողացնում եմ:
I have a sore throat, and I’m shivering.
Փորի ցավ ունե՞ք:
Do you have abdominal pain?
Ո'չ, բայց սիրտս է խառնում:
No, but I’m nauseous.
Հիմա քննեմ ու տեսնենք:
Let me examine you now, and we’ll see (what’s wrong).
Բժի'շկ, ծա՞նր է վիճակս:
Doctor, am I in a critical state?
Մի' մտածեք, երևի մրսել եք:
Don’t worry, you probably have a cold.
Օգնեցե'ք, երեխայիս քթից առատ արյուն է գալիս:
Help me, my child’s nose is bleeding profusely.
Ե ՞րբ է սկսվել:
When did it start?
Երկու ժամ առաջ և չի կտրվում:
Two hours ago and it won’t stop.
Չգիտեմ' ինչն է պատճառը:
I don’t know what’s causing it.
Բժիշկը որ գա, կիմանանք:
When the doctor comes, we’ll find out.
Երանի՜ թե բժիշկը շուտ գար:
I wish the doctor would arrive soon!
Տեսե'ք, ահա գալիս է:
Look, he’s coming!