Level 8 Level 10
Level 9

Unit 8


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Մեր նոր տնօրենին տեսա՞ր:
Have you seen our new director?
Դուրդ գալի՞ս է:
Do you like him?
Ես նախորդին էի շատ սիրում:
I liked his predecessor very much.
Ես սրան եմ հավանում: Նրա ելույթը
I like this one better. His speech
վերջին ժողովին տպավորիչ էր:
at the last meeting was impressive.
Բայց մի քիչ երկար չխոսե՞ց:
But didn’t he speak a bit too long?
Մեծամիտ է թվում:
He seems to be haughty.
Իսկ արտաքինի մասին ի՞նչ կասես:
And what do you say about his looks?
Գեղեցիկ մարդ է, չէ՞:
He’s a handsome man, isn’t he?
Իսկապես, ներկայանալի մարդ է,
He is indeed a good-looking man,
բայց դա ի՞նչ կարևոր է:
but why is that important?
Կտեսնես, թե ինչ հիանալի
You’ll see what a wonderful
ղեկավար է լինելու:
leader he’ll be.
Հուսանք, որ չես սխալվում:
Let’s hope that you’re not mistaken.
Հավանո՞ւմ ես Կարոյի նշանածին:
Do you like Karo’s fiancé?
Ես նրան դեռ չեմ տեսել:
I haven’t seen her yet.
Երեկ եկել էր մեր հավաքույթին:
She came to our party yesterday.
Ինչպիսի՞ն է: Դուրդ եկա՞վ:
What is she like? Did you like her?
Կարոյից ավելի բարձրահասակ է և նրանից' տարիքով մեծ:
She’s taller than Karo, and older than him.
Գոնե գեղեցի՞կ է:
Is she pretty at least?
Եթե ինձ հարցնես, տգեղ է:
If you ask me, she’s ugly.
Ի՞նչ էր հագել:
What was she wearing?
Անճաշակ կին է:
She is a woman with no taste.
Հետը խոսեցի՞ր:
Did you talk to her?
Ո'չ, չկարողացա: Ինքն էր բոլորից շատ խոսում:
No, I couldn’t. She did all of the talking.
Ինձ զարմացնում է Կարոյի ճաշակը:
I am surprised at Karo’s taste.
Նա ե՞րբ է ճաշակ ունեցել:
Did he ever have taste?