Level 9 Level 11
Level 10

91 - 100


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
të lirë
cheap, inexpensive (m pl)
të varfër
poor, needy (m pl)
Më pëlqen shtëpinë tuaj.
I like your (sg) house.
të pëlqen
you (sg) like (+ singular noun)
A të pëlqen të shtëpinë?
Do you (sg) like the house?
i pëlqen
he likes, she likes (+ singular noun)
I pëlqejne qenet e saj.
He likes her dogs.
të pasur
rich, wealthy (m pl)
Nuk i pëlqen nëna e saj.
He doesn't like her mother.
Nuk më pëlqejnë vëllezërit e tyre.
I don't like their brothers.