Level 2 Level 4
Level 3

21 - 30


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
të vjetër
old (not new) (m pl)
Ka dy dyer të gjelbra.
There are two green doors.
Nuk ka ndonjë muret të bardhë.
There aren't any white walls.
të gjelbër
green (m pl)
derë, dyer
door, doors
Ka tre zogj të verdhë.
There are three yellow birds.
këta
these (m)
këto
these (f)
Këto gra janë shumë të gjata.
These women are very tall.
grua, gra
woman, women