Level 7 Level 9
Level 8

71 - 80


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bijat e tua
your (sg) daughters
bijë, bija
daughter, daughters
e tij
his (m pl / f pl)
Këmisha e tij nuk janë të reja.
His shirts are not new.
ku
where
e saj
her (m pl / f pl)
vëlla, vëllezër
brother, brothers
Vëllezërit e saj kanë një varkë e madhe.
Her brothers have a big boat.
të mëdhenj
big (m pl)
varkë
boat