1
Ready to learn
年 해 년(연), 아첨할 녕(영)
2
Ready to learn
영어 年 해 년(연), 아첨할 녕(영)
3
Ready to learn
社 모일 사/토지신 사
4
Ready to learn
영어 社 모일 사/토지신 사
5
Ready to learn
會 모일 회
6
Ready to learn
영어 會 모일 회
7
Ready to learn
問 물을 문
8
Ready to learn
영어 問 물을 문
9
Ready to learn
題 제목 제
10
Ready to learn
영어 題 제목 제
11
Ready to learn
中 가운데 중
12
Ready to learn
영어 中 가운데 중
13
Ready to learn
自 스스로 자
14
Ready to learn
영어 自 스스로 자
15
Ready to learn
身 몸 신, 나라 이름 건
16
Ready to learn
영어 身 몸 신, 나라 이름 건
17
Ready to learn
文 글월 문
18
Ready to learn
영어 文 글월 문
19
Ready to learn
化 될 화, 잘못 와
20
Ready to learn
영어 化 될 화, 잘못 와
21
Ready to learn
員 인원 원, 더할 운
22
Ready to learn
영어 員 인원 원, 더할 운
23
Ready to learn
生 날 생
24
Ready to learn
영어 生 날 생
25
Ready to learn
覺 깨달을 각,깰 교
26
Ready to learn
영어 覺 깨달을 각,깰 교
27
Ready to learn
名 이름 명
28
Ready to learn
영어 名 이름 명
29
Ready to learn
女 여자 녀,여자 여
30
Ready to learn
영어 女 여자 녀,여자 여
31
Ready to learn
子 아들 자
32
Ready to learn
영어子 아들 자
33
Ready to learn
程 한도 정,길 정
34
Ready to learn
영어 程 한도 정,길 정
35
Ready to learn
度 법도 도,헤아릴 탁,살 택
36
Ready to learn
영어 度 법도 도,헤아릴 탁,살 택
37
Ready to learn
時 때 시
38
Ready to learn
영어 時 때 시
39
Ready to learn
間 사이 간
40
Ready to learn
영어 間 사이 간
41
Ready to learn
人 사람 인
42
Ready to learn
영어 人 사람 인
43
Ready to learn
事 일 사
44
Ready to learn
영아 事 일 사