303 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kula/Aku
I
Panjenengan/Kowe/Mu
You
Piyambakipun/Dheweke
He/She
Inggih/Ya
Yes
Mboten/Ora
No
Sugeng enjang/enjing
Good morning
Sugeng siyang
Good day
Sugeng sonten
Good afternoon
Sugeng ndalu
Good evening/night
Wonten/Ana
Is
Menapa/Apa
What
Enjing/Esuk
Morning
Kula nuwun
Excuse me
Mangga
Please
Kados pundi/Kepiye
How
Pawartos/Kabar
News
Kados pundi pawartosipun/Kepiye kabare
How are you
Sae(-sae mawon)/Apik(-apik wae)
Good
Manawi/Yen
If
Mawon/Saja
Just
Lenggah/Lungguh
Sit
Matur nuwun
Thank you
Dumugi/Rawuh/Teka
Arrive/Until
Wonten ing/Ana ing
In
Badhe/Arep
Shall
Kepanggih/Ketemu
Meet
Sampun/Wis
Already
Sanes/Dudu
Not yet
Kesah/Lunga
Go
Dhateng/Menyang
To
Griya/Dalem/Omah
House
Rencang/Kanca
Friend
Nyuwun pamit/Njaluk pamit
Apologize to go/enter
Ngantos/Dumugi/Nganti
Until (time period)
Malih/Maleh
Again
Ndherekaken/Ndherekake
Safe trip/Goodbye
Sinten/Sapa
Who
Pundi/Ngendi
Where
Mriki/Kene
Here
Ngrika/Nengkono
There
Asma/Nami/Jeneng
Name
Punika/Menika/Iki
This
Tiyang/Wong
People/Human
Londa
The Netherlands
Inggris
England
Sakit/Lara
Ill
Ujian
Test
Nyambut damel/Nyambut gawe
Work
Pendamelan/Pegawean
Work/Job
Margi/Dalan
Street
Sami(-sami)/Padha
Same(/Equally)
-ipun/-e
his/hers
Kesupen/Lali
Forgot
Amargi/Amarga
Because
Rasukan/Pakean
Clothing
Kersa/Purun/Gelem
Want
Wau/Mau
Just now
Gadhah/Duwe
Have
Kathah/Okeh
A lot
Sekedhik/Sethithik
A little
Peken/Pasar
Market
Dinten/Dina
Day
Lepat/Salah
Wrong
Leres/Bener
Right (correct)
Ngayoja/Yoja
Yogyakarta
Kaliyan/Tuwin/Lan/Karo
And/With
Nedha/Dhahar/Mangan
Eat
Ngunjuk/Ngombe
Drink
Sekul/Sega
Rice
Saking/Seko
From
Remen/Seneng
Like
Ugi/Uga
Also
Toya/Banyu
Water
Eca/Enak
Tasty
Tebih/Adok
Far
Celak/Akrab/Cedhak
Close
Nitih/Numpak
Drive
Montor
Motorcycle
Montor mabur
Airplane
Sinau
Learn/Study
Basa
Language
Saket
Can
Tumbas/Tuku
Buy
Sade/Adol
Sell
Mlampah/Mlaku
Walk
Namung/Mung
Only
Piyambak/Dhewe
Self
Sugeng tindak
Safe journey
Sugeng sare/Sugeng turu
Good sleep
Pinten/Pira
How much
Sapunika/Saiki
Now
Pukul/Jam
Hour
Langkung/Luwih
More
Kirang/Kurang
Less
Saprasekawan/Seprapat
Quarter
Setengah
Half
Ingkang/Sing
Which
Regi/Rega
Price
Mirah/Murah
Cheap
Awis/Larang
Expensive
Tepang
Know (a person)
Nomer/Nomor
Number
Werni/Werna
Color
Abrit/Abang
Red
Ijem/Ijo
Green
Cemeng/Ireng
Black
Pethak/Putih
White
Jene/Kuning
Yellow
Biru/Gadhung
Blue
Abu-abu
Grey
Soklat
Brown
Senen/Senin
Monday
Selasa
Tuesday
Rebo
Wednesday
Kemis
Thursday
Jemuah/Jumat
Friday
Setu
Saturday
Akad/Minggu
Sunday
Kula sedaya/Awak dhewe
We (without you)
Kula panjenengan/Aku kowe
We all (with you)
Piyambakipun sedaya/Dheweke kabeh
They
Rikma/Rambut
Hair
Mustaka/Sirah
Head
Soca/Mata
Eye
Grana/Irung grana
Nose
Lisan/Tutuk/Cangkem
Mouth
Waja/Untu
Teeth
Lathi/Lambe
Lips
Sadhengan/Janggut
Beard
Jangga/Gulu
Neck
Pangarasan/Pipi
Cheek
Palaparan/Bathuk
Forehead
Limba/Alis
Eyebrow
Ibing/Idep
Eyelashes
Pamidhangan/Pundhak
Shoulder
Asta/Tangan
Hand
Sikut
Elbow
Racikan/Driji
Finger
Jaja/Dhadha
Chest
Padharan/Weteng
Stomach
Suku/Ampeyan/Sikil
Foot/Leg
Jengku/Dhengkul
Knee
Tlapakan/Tepak/Tipak
Foot sole
Nol
Zero
Setunggal/Siji
One
Kalih/Loro
Two
Tiga/Telu
Three
Sekawan/Papat
Four
Gangsal/Lima
Five
Enem
Six
Pitu
Seven
Wolu
Eight
Sanga
Nine
Sedasa/Sepuluh
Ten
Sewelas
Eleven
Kalih welas/Rolas
Twelve
Tiga welas/Telulas
Thirteen
Kawan welas/Patbelas
Fourteen
Gangsal welas/Limalas
Fifteen
Nembelas
Sixteen
Pitulas
Seventeen
Wolulas
Eightteen
Sangalas
Nineteen
Kalih dasa/Rong puluh
Twenty
Selikur
Twenty-one
Kalih likur/Rolikur
Twenty-two
Tiga likur/Telu likur
Twenty-three
Sekawan likur/Pat likur
Twenty-four
Selangkung/Selawe
Twenty-five
Nem likur
Twenty-six
Pitu likur
Twenty-seven
Wolu likur
Twenty-eight
Sanga likur
Twenty-nine
Tigang dasa/Telung puluh
Thirty
Tigang dasa setunggal/Telung puluh siji
Thirty-one
Tigang dasa kalih/Telung puluh loro
Thirty-two
Kawan dasa/Patang puluh
Fourty
Seket
Fifty
Seket setunggal/Seket siji
Fifty-one
Sewidak
Sixty
Pitung dasa/Pitung puluh
Seventy
Wolung dasa/Wolung puluh
Eighty
Sangang dasa/Sangang puluh
Nineteen
Setunggal atus/Satus
Hundred
Setunggal atus setunggal/Satus siji
One hundred one
Setunggal ewu/Sewu
Thousand
Kalih ewu/Rong ewu
Two thousand
Tigang ewu/Telung ewu
Three thousand
Setunggal ewu sangang atus sangang dasa sanga/Sewu sangang atus sangang puluh sanga
9999
Pitung ewu
Seven thousand
Yuta
Million
Sepalih/Setengah
0,5
Sapratigan/Sapratelon
1/3
Setunggal prapat/Seprapat
1/4
Sapraliman
1/5
Kalih pratigan/Rong pratelon
2/3
Telung prapat/Tigang prapat
3/4
Rong praliman
2/5
Kalih tengah/Karo tengah
1,5
Kalih setengah/Loro setengah
2,5
Tiga setengah/Telu setengah
3,5
Karcis
Ticket
Wekdal/Wanci/Wektu
Time
Mbenjang/Sesuk
Tomorrow
Kala wingi/Wingi
Yesterday
Punapa/Kapan
When
Sepur
Train
Simah/Bojo
Husband/Wife
Ajrih/Wedi
Afraid
Kanca estri/jeler
Girlfriend/Boyfriend
Sedherek/Sedulur
Sibling
Yuswa/Umur
Age
Kangmas/Kakak
Older brother
Mbakyu
Older sister
Rayi estri/jeler
Younger sister/brother
Kenging punapa/Ngapa/Kenapa
Why
Kepengker
Ago
Wulan
Month
Taun
Year
Saben
Every
Ati
Heart
Pegawe
Employee
Mbajeng/Mbarep
First-born
Dados/Dadi
Therefore/So
Remen/Seneng
Like
Kitha/Kutha
City
Nyenengaken/Nyenengake
Delighted with
Kangge/Kanggo
For
Gesang/Urib
Life/Live
Dhaharan/Panganan
Food
Upaminipun/Upamane
For example
Panggenan/Panggonan
Place
Radi/Rada
Rather
Bidhal/Mangkat
Leave
Sok-sok
Sometimes
Rame
Crowded
Kaliyan ugi/Lan ugi
And also
Kaliyan sanes-sanesipun/Lan liya-liyane
And so forth
Prei
Free
Redi/Gunung
Mountain
Pulo
Island
Taksih/Isih
Still
Mancanagari/Mancanegara
Foreign
Inggih punika/Yakui
Namely
Kawontenanipun/Kahanane
State/Situation
Punapa sebabipun/Apa sebabe
What is the meaning
Manggen
Stay
Alit/Cilik
Small
Ageng/Gedhe
Big
Ananging
But
Yatra/Dhuwit
Money
Lare/Anek
Child
Nembe/Lagi
Recently
Ler/Lor
North
Wetan/Etan
East
Kidul
South
Kilen/Kulon
West
Ler wetan/Lor wetan
Northeast
Kidul wetan
Southeast
Kidul kilen/Kidul kulon
Southwest
Lor kilen/Lor kulon
Northwest
Ngendika/Matur/Ngomong
Talk
Cobi/Coba
Try
Bab/Bak
About
Wangsul (saking)/Mulih (saka)
Return (from)
Ngajeng
Next
Kala punapa/Dhek kapan
When (before today)
Mbenjang punapa/Suk kapan
When (after today)
Wungu/Tangi
Awaken
Jumeneng/Ngadeg
Stand
Mlajar/Mlayu
Run
Mlebet/Mlebu
Enter
Medal/Metu
Exit
Medal/Liwat
Through/Via
Nembang
Sing
Njunjung
Lift
Ngadisalira/Macak
Make up
Ngagem/Nganggo
Wear
Ngetang/Ngetung
Calculate
Gumujeng/Ngguyu
Laugh
Nyerat/Nulis
Write
Muwun/Nangis
Cry
Maos/Maca
Read
Kula aturi/-a
I ask
Mangga/Ayo
Let's/Come on
Ampun/Aja
Don't
Meh
Almost
Saderengipun/Sadurunge
Previously
Sasampunipun/Sawise
After
Siram/Adus
Bathe
Tangi tilem/Tangi turu
Wake up
Mikiraken/Mikirake
Think
Ngimpekaken/Ngimpekake
Dream
Ibu
Mother
Bapak/Rama
Father
Pak lik
Uncle
Bu lik
Aunt
Mbah putri/Eyang putri
Grandmother
Mbah kakung/Eyang kakung
Grandfather
Dangu/Suwe
Long/Old
Dipunbandingaken/Dibandingake
Compared
Ngajeng/Ngarep
In front of
Wingking/Mburi
Behind