Level 2
Level 1

Ceacht Seasca a hAon - Bí


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be
ná bí
don't be
bígí
be (plural)
ná bígí
don't be (pl)
dána
bold
ciúin
quiet
ná bí dána anois
don't be bold now
ná bí i bhfad anois
don't be long now
ná bí ag troid anois
don't be fighting now
ná bígí dána anois
don't be bold now (pl)
ná bígí i bhfad anois
don't be long now (pl)
ná bígí ag troid anois
don't be fighting now (pl)
bígí ciúin anois, a leanaí
be quiet now, children
bí go maith anois, a Sheáin
be good now, Seán
ná bí ag caint ag an mbéile
don't be talking during the meal
bígí ar ais go luath anois
be back early now (pl)
bígí ag imeacht anois
be off with you now (pl)
bígí anseo ar a dó a chlog
be here at two o'clock (pl)
libh
with you (pl)
cártaí
cards
ar mhaith libh?
would you like? (pl)
cluiche cártaí
a game of cards
tabhair amach iad
deal them
Ar mhaith libh cluiche cártaí a imirt, a leanaí?
Would you like to play a game of cards, children?
Ba mhaith, cinnte. Faigh thusa na cártaí, a Sheáin
Yes (we would like), certainly. You (e) get the cards, Seán
Faigh féin iad
Get them yourself
Ná habair go bhfuil sibh ag troid! Bígí go maith anois
Don't say you're fighting! Be good now (pl)
Níl a fhios agam cá bhfuil siad. Ní fhaca mé le tamall iad
I don't know where they are. I didn't see them for a while
Is dóigh liom go bhfaca mé thuas anseo iad. Seo iad.
I suppose I saw them up here. Here they are.
An bhfuair tú iad? Maith thú. Tabhair amach mar sin iad.
Did you get them? Good (you). Deal them, so.