Level 2
Level 1

The Business Unit 6-7


117 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Adverse
ცუდი,მავნე
align
საჯაროდ მხარდაჭერა
bear
გადახდა
contend
დადასტურება
dismay
იმედგაცრუება
mindful
სხვისი აზრის გათვალისწინება
presumption
ვარაუდი
offset
გათანაბრება, დაბალანსება
strive
მიიღწვოდე
sound
გონივრული
sue
ჩივილი
sustainable
მდგრადი
ad hoc
დაუგეგმავი
fellow
თანამშრომელი, მეგობარი
fine
ჯარიმა
foodstuff
საჭმლის ტიპი
lawsuit
სარჩელი
leak
გაჟონვა
leakage
ინფორმაციის გაჟონვა
outplacement
თანამშრომლისთვის სხვა სამსახურის შეთავაზება
protracted
გაჭიანურებული
civil servant
საჯარო მოხელე
slim
მოხდენილი
tender
ტენდერი
turn a blind eye
თვალის დახუჭვა (რაიმეზე)
commitment
მოწოდება
derive
გამომდინარეობს
stockholder
პიროვნება რომელიც ფლობს კორპორაციის აქციებს ან დაინტერესებულია კორპორაციის წარმატებით
derelict
გამოუყენებელი, ცუდ მდგომარეობაში მყოფი აქტივი
flammable
ადვილად აალებადი
greenfield site
მიწა სადაც არასდროს არაფერი არ აშენებულა
hazardous
საშიში
Worthless
უსარგებლო,გამოუყენებელი
upset
წყენა
due deligance
კომპანიის ფინანსების და საქმიანობის შემოწმება
external growth
კომპანიის ზრდა სხვა ბიზნესების ყიდვის ხარჯზე
homogenize
ერთნაირი სტილის დაცვა, სტანდარტული
invoke
აზრის გამოთქმა
laid-back
მშვიდი , რელაქსირებული
open enrollment
თავიუფალი დასწრება , ჩაწერა
sorely
პატივცემული (დიდი)
susceptible
იოლად გავლენის ქვეშ მომყოლი
synergy
შეერთება , სარგებელი ატივების გაერთიანებით
take one's eye off the ball
ნაკლები ყურადღების მიქცევა
takeover
ერთი კომპანიის მიერ მეორეზე სრული კონტროლის მოპოვება
turnmoil
არეულობა
expire
ვარგისიანობის ამოწურვა
float
კომპანიის აქციების გაყიდვა (პირველად)
flotation
კომპანიის წილის პირველად კომპანიაში გაყიდვა
patent
პატენტი
rumour
ჭორი
Wave
უეცარი ზრდა, განსაკუთრებით არასასურველი ზრდა
Asking price
მოთხოვნილი ფასი
common ground
საკითხი რაზეც ყველა თანხმდება
copycat
რაიმეს ასლი
freelance
თავისუფალი გრაფიკის მუშაკი, ის ვისაც არ აქვს კონტრაქტი მხოლოდ ერთ კომპანიასთან
go ahead
წინ წაწევა
implant
იმპლანტი
prosecute
გასამართლება, დადანაშაულება
take something by storm
რაიმეს შტორმით/შეტევით აღება
breakdown
დეტალური ჩამონათვალი (დაყოფა ინფორმაციის, ბიუჯეტის)
crucial
მნიშვნელოვანი
deteriorate
გაუარესება
disposable income
თანხა, რომელიც რჩება ყველა გადასახადის გადახდის შემდეგ. თანხა, რომლის დახარჯვაც შეგიძლია
figure
სურათი, გრაფიკი
highlight
აღნიშვნა, ხაზის გახმა
overload
გადატვირთვა (საქმით)
bullet point
ჩამონათვალი
distracting
ხელის შემშლელი
offshore
საზღვარგარეთ
threat
საშიშროება
vague
გაუგებარი, დამაბნეველი
Charismatic
ქარიზმატული
Cost of sales
პროდუქტის წარმოების ხარჯი, მასალის და სამუშაო ძალის ჩათვლით
EBIT
შემოსავალი პროცენტის და გადასახადების დარიცხვამდე
meteoric
ძალიან წარმატებული
newcomer
ახალბედა
rock
შოკირება, გაკვირვება
ruthless
დაუნდობელი
slick
ძალიან ეფექტური
thrumpet
საჯაროდ გამოცხადება
general public
საზოგადოება
merger
შერწყმა
acquisition
შესყიდვა
astronomic sum
ასტრონომიული თანხა
comes no surprise
არაა გასაკვირი
executive
აღმასრულებელი
queue
რიგში დგომა
Net loss
სუფთა წაგება
over evaluation
ზედმეტად შეფასება
under communicating
კომუნიკაციის ნაკლებობა
long term goal
გრძელვადიანი მიზანი
diversification
დივერსიფიკაცია
niche market
ნიშა ბაზარზე
arrogance
ამპარტავნება
meet financial goal
ფინანსური მიზნის მიღწევა
run out of
რაიმეს გათავება (რესურსი)
branch
ფილიალი
investor
ინვესტორი
revenue
შემოსავალი
ground for optimistic
ოპტიმიზმის საფუძველი
collapse
ნგრევა
stock exchange
საფონდო ბირჟა
futurologist
მომავლის პროგნოზირება
return on investment
მოგება ინვესტიციაზე
profitability
მომგებიანობა, სარგებელი
to deteriorate
გაუარესება, გაფუჭება
to peak
პიკის მიღწევა
to double
გაორმაგება
to level off
დაბალანსება
to fluctuate
მერყეობა
to stabilize
სტაბილირება
to reach a high
ზრდა
considerable improvement
მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება
grow slightly
მცირეოდენი ზრდა
total operating expenses
საერთო საოპერაციო ხარჯები
to confirm
დადასტურება